Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Gmina Mochowo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-214 Mochowo,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2763333 , fax. 024 2763178
 • Data zamieszczenia: 2016-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mochowo
  09-214 Mochowo, woj. mazowieckie
  tel. 024 2763333, fax. 024 2763178
  REGON: 61101577300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.460.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100), w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 416.534,76 zł oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.043.465,24 zł. Okres kredytowania do 31.12.2027 r. (10 lat). Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mochowo.bipgmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach