Przetargi.pl
usługa udzielenia długoterminowego kredytu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6672321 , fax. 048 6672133
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. P. Wysockiego 10 10
  05-660 Warka, woj. mazowieckie
  tel. 048 6672321, fax. 048 6672133
  REGON: 67022964300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-warka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa udzielenia długoterminowego kredytu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia będzie udzielenie kredytu na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego: remont i przebudowa gabinetów i wewnętrznych przestrzeni budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce przy ulicy Piotra Wysockiego 12. 1. Kwota kredytu lub pożyczki: 2.000.000,00 zł 2. Raty: malejące. 3. Uruchomienie kredytu: według potrzeb Zamawiającego (transze 4-6) w terminie do 10 dni kalendarzowych licznych od dnia pisemnego zawiadomienia o uruchomieniu każdej transzy. W treści zawiadomienia Zamawiający określi każdorazowo wysokość transzy. 4. Zamawiający będzie ponosił koszty obejmujące (oprocentowanie kredytu i marża) od wielkości wykorzystanego kredytu. 5. Spłata kredytu: 120 miesięcznych rat kredytu; miesięczną ratę kredytu stanowi rata kapitałowa oraz odsetki miesięczne liczone od już wykorzystanego kapitału. 6. Zamawiający nie może ponownie wykorzystać kwoty spłaconego kredytu. 7. Termin płatności raty kredytu: ostatni dzień miesiąca. 8. Oprocentowanie kredytu : zmienna stopa procentowa WIBOR 3M dla miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty raty powiększona o stałą w okresie spłaty kredytu marżę Wykonawcy. 9. Miejsce publikacji wartości stopy procentowej: kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 3M publikowaną w serwisie Reuters Polska właściwą dla miesiąca poprzedzającego termin płatności raty powiększoną o stałą marżę Wykonawcy. 10. Dopuszczalność spłaty kredytu przed terminem: Tak, odsetki liczone jak w pkt 3. 11. Zabezpieczenie kredytu: jeżeli Wykonawca zażąda - hipoteka ustanowiona na nieruchomości zabudowanej budynkiem SPZOZ w Warce. 12. Przesunięcia rat: a) W okresie umowy na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony 10 dni przed terminem płatności raty dopuszcza się pięciokrotnie w okresie umowy przesunięcie spłaty raty o miesiąc. 13. Inne warunki a) Wykluczone jest żądanie prowizji za udzielenie kredytu. b) Wykluczone jest żądanie opłat lub prowizji od udzielenia mniejszej kwoty kredytu. c) Wykluczone jest żądanie prowizji rekompensacyjnej od kwoty kredytu spłaconej przed terminem, d) Wykluczone jest żądanie prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanej kredytu e) Wykluczone jest żądanie innych opłat lub składek ubezpieczeniowych za czynności Wykonawcy pozostające w związku z przedmiotem zamówienia, f) Realizacja wszelkich formalności niezbędnych do podpisania umowy, której przedmiotem będzie udzielenie kredytu - w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia wezwania Wykonawcy do podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zabezpieczenie kredytu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-warka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach