Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego złotówkowego w kwocie 1.800.000,00 zł

Gmina Celestynów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-430 Celestynów, ul. Regucka 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7897060 w. 114 , fax. 22 7897011
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Celestynów
  ul. Regucka 3 3
  05-430 Celestynów, woj. mazowieckie
  tel. 22 7897060 w. 114, fax. 22 7897011
  REGON: 01326896500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.celestynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego złotówkowego w kwocie 1.800.000,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego złotówkowego w kwocie 1.800.000,00 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na: 2. Kredyt będzie wykorzystany do 30.12.2016 roku. 3. Kredyt będzie uruchamiany w transzach. Zamawiający określi każdorazowo wysokość kredytu i termin jego uruchomienia. Uruchomienie poszczególnych transz kredytu nastąpi w terminie 1/7 dni (minimum 1 dzień/maksimum 7 dni, w zależności od złożonej oferty), po złożeniu przez zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlagającego rozpatrzeniu. 4. Spłata kredytu będzie następowała w latach 2017-2024, w ratach według poniższego harmonogramu: 4.1. 31.01.2017 r. - 25.000,00 zł 4.2. 30.04.2017 r. - 25.000,00 zł 4.3. 31.07.2017 r. - 25.000,00 zł 4.4. 31.10.2017 r. - 25.000,00 zł 4.5. 31.01.2018 r. - 25.000,00 zł 4.6. 30.04.2018 r. - 25.000,00 zł 4.7. 31.07.2018 r. - 25.000,00 zł 4.8. 31.10.2018 r. - 25.000,00 zł 4.9. 31.01.2019 r. - 25.000,00 zł 4.10. 30.04.2019 r. - 25.000,00 zł 4.11. 31.07.2019 r. - 25.000,00 zł 4.12. 31.10.2019 r. - 25.000,00 zł 4.13. 31.01.2020 r. - 50.000,00 zł 4.14. 30.04.2020 r. - 50.000,00 zł 4.15. 31.07.2020 r. - 50.000,00 zł 4.16. 31.10.2020 r. - 50.000,00 zł 4.17. 31.01.2021 r. - 75.000,00 zł 4.18. 30.04.2021 r. - 75.000,00 zł 4.19. 31.07.2021 r. - 75.000,00 zł 4.20. 31.10.2021 r. - 75.000,00 zł 4.21. 31.01.2022 r. - 75.000,00 zł 4.22. 30.04.2022 r. - 75.000,00 zł 4.23. 31.07.2022 r. - 75.000,00 zł 4.24. 31.10.2022 r. - 75.000,00 zł 4.25. 31.01.2023 r. - 75.000,00 zł 4.26. 30.04.2023 r. - 75.000,00 zł 4.27. 31.07.2023 r. - 75.000,00 zł 4.28. 31.10.2023 r. - 75.000,00 zł 4.29. 31.01.2024 r. - 100.000,00 zł 4.30. 30.04.2024 r. - 100.000,00 zł 4.31. 31.07.2024 r. - 100.000,00 zł 4.32. 31.10.2024 r. - 100.000,00 zł 5. Jeżeli termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Dla potrzeb obliczenia ceny należy przyjąć, iż spłata rat kapitałowych będzie następowała w ostatnim dniu danego miesiąca. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia wykonawcy osobiście, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż na 7 dni roboczych przed datą spłaty. Bank nie będzie naliczał z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat i prowizji. 7. Zamawiający zastrzega możliwości nie pobrania kredytu w pełnej wysokości. Bank nie będzie pobierał z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat i prowizji. 8. Karencja spłaty kredytu - od dnia wpłaty przez wykonawcę pierwszej transzy kredytu do dnia 30 stycznia 2017 r. 9. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu stanowić będzie sumę zmiennej stawki WIBOR 1 M i niezmiennej w okresie kredytowania marży banku. 10. Odsetki naliczane będą na koniec każdego miesiąca od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu, za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, płatne w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o wysokości oprocentowania i kwocie naliczonych odsetek. 11. Przy naliczaniu odsetek zamawiający zastosuje formułę 365/365 (366) czyli odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni - 365, a w przypadku lat przestępnych 366. 12. Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczane będzie w wysokości określonej jak dla odsetek ustawowych. 13. Spłata kredytu i odsetek będzie następować przelewem bankowym. 14. Za sporządzanie aneksów do umowy kredytu Bank nie będzie naliczał prowizji. 15. Za datę spłaty rat kredytu lub odsetek przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek wykonawcy. 16. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z przepisami Prawa Bankowego. 17. Kredyt ewidencjonowany będzie na rachunku kredytowym, który wykonawca otworzy dla zamawiającego w dniu zawarcia umowy. Otwarcie i prowadzenie przez wykonawcę rachunku/ów niezbędnych do realizacji umowy nastąpi bez jakichkolwiek opłat. 18. W przypadku dokonania przez zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu Strony ustalają nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 19. W przypadku wykorzystania przez zamawiającego do dnia 30.12.2016 r. mniejszej kwoty kredytu niż wynikająca z podpisanej umowy Strony dokonają zmiany treści umowy oraz ustalają nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 20. Dla potrzeb obliczenia całkowitej ceny brutto wykonania zamówienia należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M w wysokości 1,65 %. Do stawki WIBOR 1 M należy dodać marżę Banku, co stanowić będzie oferowane oprocentowanie. 21. Nie przewiduje się prowizji i innych opłat na rzecz wykonawcy z tytułu udzielenia kredytu. 22. Zamawiający wystąpił o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości zaciągnięcia kredytu. Zamawiający przekażę opinię wykonawcy przed podpisaniem umowy. 23. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty projektu umowy oraz harmonogramu spłat kredytu i odsetek. 24. Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych. 25. Zamawiający nie korzysta z emisji papierów wartościowych. 26. Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prawnym. 27. Każdy Oferent zobowiązany jest do przedstawienia projektu umowy jako załącznika do oferty. 28. Ze względu na specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia, zamawiający zastrzega że Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) ważnym w okresie związania ofertą. 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: 23 8001 0005 2002 0008 6091 0012, prowadzone przez: Bank Spółdzielczy w Otwocku oddział w Celestynowie, z następującą adnotacją Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 1.800.000,00 zł. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna wykonawca złoży w Celestynowie przy ul. Reguckiej 3, Biurze Obsługi Mieszkańca - Urzędu Gminy w Celestynowie lub dołączy do oferty. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy na rachunku zamawiającego zostanie zaksięgowane wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp tj. 1) Wszystkim wykonawcom - niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a Pzp. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert - niezwłocznie. 8.7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin uruchomienia transzy kredytu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.celestynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach