Przetargi.pl
udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.700.000,00 PLN

Gmina Błonie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Rynek 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7253004, 7253006 , fax. 022 7253067
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Błonie
  Rynek 6 6
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 022 7253004, 7253006, fax. 022 7253067
  REGON: 01327123000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blonie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.700.000,00 PLN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.190.160,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.509.840,00 zł.
  2. Warunki kredytu:
  2.1. Waluta kredytu: PLN (złoty polski).
  2.2. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  2.3. Gotowość udzielenia kredytu - od dnia podpisania umowy.
  2.4. Wykorzystanie kredytu - do dnia 25 grudnia 2016 r.
  2.5. Karencja w spłacie kredytu - do dnia 24.01.2017 r.
  2.6. Oprocentowanie oblizane w oparciu o WIBOR 3M - według średniej z notowań za okres z 10 dni poprzedzający okres obrachunkowy.
  2.7. Środki pieniężne przekazywane będą na rachunek bieżący Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy).
  2.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu - bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
  2.9. W przypadku niewykorzystania kwoty kredytu w całości - odsetki naliczone będą wyłącznie od kwoty faktycznie wykorzystanej, płatne do dnia 25 stycznia 2017 r.
  2.10. Wysokość prowizji winna zostać określona w % od kwoty kredytu jako wyodrębniona stawka.
  2.11. Spłata kredytu w 60 miesięcznych równych ratach kapitałowych, powiększonych o należne odsetki, określone każdorazowo przez Wykonawcę notą odsetkową. Raty płatne do 25 dnia każdego m-ca. Pierwsza rata spłaty określona na 25 stycznia 2017 r., ostatnia na 25 grudnia 2021 r.
  2.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe przekazywanie środków na rachunek Zamawiającego.
  2.13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
  2.14. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie od końca umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.blonie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach