Przetargi.pl
Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Powiat Pruszkowski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7381400 , fax. 022 728 92 47
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pruszkowski
  ul. Drzymały 30 30
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7381400, fax. 022 728 92 47
  REGON: 01326714400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pruszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 13 630 553,00 zł (trzynaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Okres kredytowania 54 miesiące. Termin uruchomienia kredytu (postawienia do dyspozycji) - od następnego dnia po podpisaniu umowy. Spłata kredytu w terminach ustalonych wg poniższego harmonogramu: Lp. Data spłaty kapitał do spłaty rata kapitałowa 1 2016 2016-07-31 3 000 000,00 0,00 2 2016 2016-08-31 3 000 000,00 0,00 3 2016 2016-09-30 5 000 000,00 0,00 4 2016 2016-10-31 8 000 000,00 0,00 5 2016 2016-11-30 11 000 000,00 0,00 6 2016 2016-12-31 13 630 553,00 0,00 7 2017 2017-01-31 13 630 553,00 283 969,85 8 2017 2017-02-28 13 346 583,15 283 969,85 9 2017 2017-03-31 13 062 613,29 283 969,85 10 2017 2017-04-30 12 778 643,44 283 969,85 11 2017 2017-05-31 12 494 673,58 283 969,85 12 2017 2017-06-30 12 210 703,73 283 969,85 13 2017 2017-07-31 11 926 733,88 283 969,85 14 2017 2017-08-31 11 642 764,02 283 969,85 15 2017 2017-09-30 11 358 794,17 283 969,85 16 2017 2017-10-31 11 074 824,31 283 969,85 17 2017 2017-11-30 10 790 854,46 283 969,85 18 2017 2017-12-31 10 506 884,60 283 969,85 19 2018 2018-01-31 10 222 914,75 283 969,85 20 2018 2018-02-28 9 938 944,90 283 969,85 21 2018 2018-03-31 9 654 975,04 283 969,85 22 2018 2018-04-30 9 371 005,19 283 969,85 23 2018 2018-05-31 9 087 035,33 283 969,85 24 2018 2018-06-30 8 803 065,48 283 969,85 25 2018 2018-07-31 8 519 095,63 283 969,85 26 2018 2018-08-31 8 235 125,77 283 969,85 27 2018 2018-09-30 7 951 155,92 283 969,85 28 2018 2018-10-31 7 667 186,06 283 969,85 29 2018 2018-11-30 7 383 216,21 283 969,85 30 2018 2018-12-31 7 099 246,35 283 969,85 31 2019 2019-01-31 6 815 276,50 283 969,85 32 2019 2019-02-28 6 531 306,65 283 969,85 33 2019 2019-03-31 6 247 336,79 283 969,85 34 2019 2019-04-30 5 963 366,94 283 969,85 35 2019 2019-05-31 5 679 397,08 283 969,85 36 2019 2019-06-30 5 395 427,23 283 969,85 37 2019 2019-07-31 5 111 457,38 283 969,85 38 2019 2019-08-31 4 827 487,52 283 969,85 39 2019 2019-09-30 4 543 517,67 283 969,85 40 2019 2019-10-31 4 259 547,81 283 969,85 41 2019 2019-11-30 3 975 577,96 283 969,85 42 2019 2019-12-31 3 691 608,10 283 969,85 43 2020 2020-01-31 3 407 638,25 283 969,85 44 2020 2020-02-29 3 123 668,40 283 969,85 45 2020 2020-03-31 2 839 698,54 283 969,85 46 2020 2020-04-30 2 555 728,69 283 969,85 47 2020 2020-05-31 2 271 758,83 283 969,85 48 2020 2020-06-30 1 987 788,98 283 969,85 49 2020 2020-07-31 1 703 819,13 283 969,85 50 2020 2020-08-31 1 419 849,27 283 969,85 51 2020 2020-09-30 1 135 879,42 283 969,85 52 2020 2020-10-31 851 909,56 283 969,85 53 2020 2020-11-30 567 939,71 283 969,85 54 2020 2020-12-31 283 969,85 283 969,85 Kredyt będzie przelewany na wskazany przez Zamawiającego rachunek na podstawie polecenia przelewu. Dla celów obliczenia ceny kredytu należy przyjąć wypłatę kredytu w transzach, tj.: - w dniu 31.07.2016 r. - 3 000 000,00 zł, - w dniu 01.09.2016 r. - 2 000 000,00 zł, - w dniu 01.10.2016 r. - 3 000 000,00 zł, - w dniu 01.11.2016 r. - 3 000 000,00 zł, - w dniu 01.12.2016 r. - 2 630 553,00 zł. Odsetki muszą być naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu i spłacane na koniec każdego miesiąca z uwzględnieniem dokonanych spłat rat kapitałowych. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty Skarbnika Powiatu na wekslu. Skarbnik kontrasygnuje umowę i deklarację wekslową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 54 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.pruszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach