Przetargi.pl
Udzielenie kredytu bankowego

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-625 Wolanów, ul. Radomska 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6186015
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Radomska 20 20
  26-625 Wolanów, woj. mazowieckie
  tel. 048 6186015
  REGON: 00054880900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu bankowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Wolanów na 2016 r. oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów. 2.1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: a) kwota kredytu: 1.600 000,- PLN, (Jeden milion sześćset tysięcy PLN) b) okres kredytowania: do dnia 30 września 2019 roku, c) wpływ środków - transz kredytu na rachunek bieżący Gminy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Oddział w Wolanowie Nr 98 91150002 0030 0300 0286 0002 zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 31.12.2016r. d) czas uruchomienia kredytu max 5 dni roboczych od dnia przekazania dyspozycji przez Zamawiającego. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z pobrania części kredytu. W tym celu Zamawiający złoży stosowne oświadczenie najpóźniej w terminie 10 dni przed 31.12.2016r. e) spłata I raty kredytu nastąpi w dniu 30 listopada 2017 roku, f) spłata ostatniej raty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2019 roku, g) spłata kapitału kredytu nastąpi w następujących terminach i kwotach w PLN: Lp. Data spłaty kapitału Kwota spłaty kapitału w PLN 1. I rata 30.11.2017 r. 250 000 2. II rata 31.03.2018 r. 500 000 3. III rata 30.09.2018 r. 250 000 4. IV rata 31.03.2019 r. 300 000 5. V rata 30.09.2019 r. 300 000 Razem 1 600 000 UWAGA! W przypadku ewentualnej rezygnacji z pobrania części kredytu, kwota spłaty kapitału ostatniej raty kredytu zostanie odpowiednio zmniejszona. h) odsetki naliczane i płatne będą w ratach kwartalnych. Odsetki nalicza się za okres od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu,( przy czym pierwszy okres obrachunkowy przypadać będzie od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu ), do dnia poprzedzającego jego spłatę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank o wysokości odsetek w drodze fax-u w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. i) odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach obrachunkowych i płatne kwartalnie począwszy od 30 września 2016 r. Kwota odsetek pobierana będzie w ostatnim dniu kwartału. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający (Kredytobiorca) dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. j) oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę procentową zmienną, na którą składa się stawka WIBOR 3M powiększone o marżę banku. Dla celów porównawczych (skalkulowania w ofercie kosztów kredytu) należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 14 lipca 2016 r. k) ewentualna prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie w terminie uruchomienia pierwszej transzy kredytu i przekazana na rachunek wskazany przez Kredytodawcę, l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy (Kredytodawcy) z 5 - dniowym wyprzedzeniem . m) zabezpieczenie kredytu stanowi: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową n) wymaga się, aby wykonawca złożył w ofercie oświadczenie , że nie pobierze prowizji ani dodatkowych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu lub ewentualnych aneksów do umowy. o) odsetki od kredytu przeterminowanego będą naliczane wg stopy odsetek ustawowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas uruchomienia transz kredytu od dnia otrzymania dyspozycji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach