Przetargi.pl
Centrum Kulturalno-turystyczno-wypoczynkowe w Zakrzewie

Dom Polski - Zakrzewski Dom Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 77-424 Zakrzewo, ul. ks. dr. B. Domańskiego 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 266 70 50 , fax. 67 266 7050
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Polski - Zakrzewski Dom Kultury
  ul. ks. dr. B. Domańskiego 18 18
  77-424 Zakrzewo, woj. wielkopolskie
  tel. 67 266 70 50, fax. 67 266 7050
  REGON: 57014467700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wokiss.pl/zakrzewo
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Centrum Kulturalno-turystyczno-wypoczynkowe w Zakrzewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont obiektu Domu Polskiego -Zakrzewskiego Domu Kultury w Zakrzewie polegający na wykonaniu robót: budowlanych, dekarskich, stolarskich, termoizolacyjnych,malarskich, elektrycznych w trzech budynkach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wokiss.pl/zakrzewo
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach