Przetargi.pl
Usuwanie odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych oraz oczyszczanie i sprzątanie terenu po imprezach organizowanych przez OSRiR w 2010 roku

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7573267 w. 39
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
  ul. Łódzka 19-29 19-29
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7573267 w. 39
  REGON: 00033070800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych oraz oczyszczanie i sprzątanie terenu po imprezach organizowanych przez OSRiR w 2010 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część A Usuwanie nieczystości stałych i sprzątanie terenu po imprezach 1. Usługi całoroczne Ustawienie zamykanych pojemników w następujących miejscach: - Kryta pływalnia z halą sportową przy ul. Łódzkiej 29 - 3 pojemniki o pojemności ok. 1,1 m3 - Hala Sportowa z bieżnią tartanową przy ul. Łódzkiej 19 - 2 pojemniki o pojemności ok. 1,1 m3 lub 1 pojemnik o pojemności ok. 2,2 m3 - Stadion Miejski OSRiR przy ul. Wał Matejki 2-4 - 1 pojemnik o pojemności ok. 1,1 m3 - Hala Widowiskowo-Sportowa Arena Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24 - 4 pojemniki o pojemności ok. 1,1 m3 lub 2 pojemniki o pojemności ok. 2,2 m3 Opróżnianie i wywóz odpadów - 1 raz w tygodniu 2. Usługi sezonowe - Stadion sportowy przy ul. Łódzkiej 19 w okresie od 15 kwietnia do 15 października - 1 kontener samochodowy o pojemności ok. 8 m3 ( Opróżnianie i wywóz odpadów wg potrzeb po uzgodnieniu telefonicznym) - Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy Szałe : od dnia 15 kwietnia do 15maja - 1 kontener samochodowy o pojemności około 8 m3 (Opróżnianie i wywóz odpadów wg potrzeb po uzgodnieniu telefonicznym); w sezonie od 15 maja do 15 września - 2 pojemniki o pojemności około 1,1 m3 lub 1 pojemnik o pojemności ok. 2,2 m3 Opróżnianie i wywóz odpadów - 1 raz w tygodniu. W przypadku przekazania Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Szałe gminie Opatówek istnieje możliwość rezygnacji z części usług dot. ww. obiektu w formie pisemnego aneksu do umowy sporządzonego na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy. - Boisko sportowe Orlik 2012 Kalisz ul. Graniczna 56-58: od marca do października 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3 opróżnianie odpadów 1 raz w tygodniu; od listopada do lutego 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3 opróżnianie i wywóz według potrzeb po uzgodnieniu telefonicznym. 3. Oczyszczanie i sprzątanie terenu w trakcie i po imprezach organizowanych przez OSRiR na posiadanych obiektach polegające na: - ustawieniu pojemników plastikowych mobilnych na dwóch kółkach - do nieczystości stałych o pojemności ok. 0,11 m3 - ustawienie kontenera samochodowego o pojemności ok. 8 m3 lub 16 m3 - opróżnianie na bieżąco w trakcie imprezy pojemników plastikowych o pojemności ok. 0,11 m3 z nieczystości stałych i gromadzenie odpadów w kontenerze samochodowym, - zbieranie nieczystości stałych po imprezie i gromadzenie ich w kontenerze samochodowym, - wywóz kontenerów samochodowych z odpadami. Zamawiający zastrzega możliwość zrezygnowania z części usługi przy poszczególnych zleceniach sprzątania po imprezach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia częstotliwości usług . Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia pojemników na odpady komunalne stałe w sposób umożliwiający przestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza (Uchwała Nr V/46/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.01.2007r.). Część B Wywóz nieczystości płynnych z osadników bezodpływowych Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy Szałe Ilość nieczystości płynnych w okresie objętym zamówieniem ok. 500 m3 Wywóz nieczystości płynnych odbywać się będzie wg potrzeb w terminie 2 dni od daty telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku przekazania Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego gminie Opatówek istnieje możliwość rezygnacji z wywozu nieczystości płynnych w formie aneksu do umowy na podstawie art. 144 ust.1 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osir.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach