Przetargi.pl
Dostawa 100 licencji oprogramowania systemu informacji prawnej - aktualizacja przez okres 1 roku

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16/18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8541300 , fax. 061 8541204
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18 16/18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8541300, fax. 061 8541204
  REGON: 00051433100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.poznan.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 100 licencji oprogramowania systemu informacji prawnej - aktualizacja przez okres 1 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 100 licencji oprogramowania systemu informacji prawnej. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na okres kolejnych 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. 3. W okresie, na jaki udzielona zostanie licencja Wykonawca zapewni Zamawiającemu aktualizację dostarczonego oprogramowania, nie rzadziej niż raz na 14 dni. Pod pojęciem aktualizacji Zamawiający rozumie: - dołączanie w okresach, co najmniej 14 dniowych wszystkich dostępnych na tą chwilę dokumentów, które to są kompletnie opracowane (umieszczone w hasłach, posiadające swoje teksty, podlegające wyszukiwaniu przez różne narzędzia, ocenione, co do obowiązywania i wyposażone w powiązania z innymi dokumentami występującymi w systemie informacji prawnej), - pokazywanie skutków, jakie nowe dokumenty w programie powodują w odniesieniu do starszych dokumentów (zależności merytoryczne między aktami prawnymi prawa powszechnego, resortowego, miejscowego i europejskiego), - skutkuje tym, że dokumenty wykładni (orzeczenia, pisma urzędowe, tezy z piśmiennictwa, glosy) w okresach, co najmniej 14 dniowych oceniane są co do obowiązywania w zestawieniu z dołączonymi w danym okresie nowymi aktami prawnymi opublikowanymi w Dz.U. i M.P. Nośniki z oprogramowaniem instalacyjnym systemu a następnie z aktualizacjami systemu i danymi aktualizacyjnymi, nagranymi na płytach DVD, Wykonawca dostarczać będzie na własny koszt, przesyłką kurierską, na niżej wymienione adresy (po jednym komplecie nośników na każdy z podanych adresów): - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, - Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, - Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, - Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin, - Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno. 4. Oprogramowanie musi pracować w środowisku sieciowym (TCP/IP) i zapewniać jednoczesny dostęp dla wielu użytkowników i wielu stanowisk. W siedzibie w Poznaniu oprogramowanie musi zapewnić pracę w dwóch fizycznie odseparowanych sieciach. 5. Część serwerowa systemu przewidziana do instalacji na serwerach Zamawiającego, musi umożliwiać instalację i poprawną eksploatację pod kontrolą systemu Linux, na serwerach z pamięcią RAM o wielkości 1 GB. Wszystkie serwery w lokalizacjach Zamawiającego, obsługujące system będą dostępne tylko z sieci Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego bez możliwości dostępu do serwera/serwerów ze strony sieci Internet. 6. System musi umożliwiać pracę w środowisku sieciowym, gdzie stacje klienckie mogą znajdować się w różnych podsieciach IP a serwer/serwery zostanie/zostaną umieszczone w strefie DMZ. 7. System musi umożliwiać eksploatację w środowisku sieciowym bez komunikacji z siecią Internet bez ograniczania swojej głównej funkcjonalności. Wymaganie to dotyczy również aktualizacji zarówno oprogramowania jak i zawartości baz aktów prawnych. Jeśli system oferuje dodatkowe funkcje dostępne poprzez sieć Internet, komunikacja sieciowa (z zasobami w Internecie) wymagana do dostępu do nich musi akceptować mechanizmy translacji adresów NAT i nie może narzucać wykorzystania więcej niż jednego publicznego adresu IP dla całości środowiska. 8. Dostęp do systemu musi być możliwy ze stacji klienckich: - MS Windows wersja XP lub nowsza, - 512 MB RAM. 9. Oprogramowanie musi także umożliwiać pracę na stacjach roboczych nie połączonych z siecią Internet oraz LAN i WAN Urzędu (wersje jednostanowiskowe oprogramowania). 10. W ramach wykupionej puli 100 licencji powinna istnieć możliwość elastycznego ich przydzielania do różnych odseparowanych środowisk sieciowych, jak i do komputerów nie podłączonych do żadnej sieci. Zamawiający będzie każdorazowo zawiadamiał Wykonawcę o konieczności zmiany podziału puli licencji. Wykonawca ma obowiązek zrealizowania nowego podziału, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, w okresie maksimum 7 dni od chwili zawiadomienia. W dniu dostawy pula 100 licencji musi zostać dostarczona w następującym podziale: - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 52 licencje sieciowe. - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 8 licencji sieciowych. - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu oraz Delegatury Urzędu łącznie 23 licencje jednostanowiskowe. - Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie 4 licencje sieciowe. - Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie 4 licencje sieciowe. Zamawiający dopuszcza stosowanie zabezpieczenia dostępu do oprogramowania, używanego w powyższych lokalizacjach, przy pomocy klucza sprzętowego HASP zakładanego na port USB serwerów/stacji roboczych. - Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile 3 licencje sieciowe (pierwsza pula). - Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile 2 licencje sieciowe (druga pula). - Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu 4 licencje sieciowe. Zamawiający dopuszcza stosowanie zabezpieczenia dostępu do oprogramowania, używanego w powyższych lokalizacjach, przy pomocy klucza sprzętowego HASP zakładanego na port LPT serwerów. 11. System informacji prawnej musi zawierać: 1) wszystkie opublikowane od 1 stycznia 1999 r. w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim akty prawne obowiązujące oraz oczekujące, 2) akty prawne opublikowane przed tą datą, które obowiązywały w dniu 1 stycznia 1999 r., 3) wszystkie ustawy i dekrety opublikowane od 1 stycznia 1944 r., 4) wybór aktów prawnych opublikowanych w okresie międzywojennym, 5) projekty ustaw wraz z uzasadnieniem od 1 stycznia 2008 r., 6) akty prawa miejscowego opublikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych od 1 stycznia 2001 r., 7) akty prawa resortowego opublikowane w resortowych dziennikach urzędowych, 8) Prawo Unii Europejskiej wraz z orzecznictwem organów Unii Europejskiej, obowiązujące w dniu 1 maja 2004 r. i opublikowane po tej dacie, 9) wybór orzeczeń sądowych zarówno publikowanych w zbiorach urzędowych, jak również w innych zbiorach zawierających orzecznictwo, 10) akty wydawane przez korporacje prawnicze, w tym co najmniej korporacji radców prawnych i adwokatów, 11) wybór orzeczeń administracji, 12) wybór pism urzędowych, 13) glosy do orzeczeń, 14) wzory pism procesowych, w tym wzory aktywnych formularzy wymaganych w postępowaniu sądowym, w tym rejestrowym, 15) wzory umów, 16) tezy z piśmiennictwa prawniczego 17) bibliografie prawniczą, 18) kalkulatory, co najmniej: - ustawowych odsetek, - opłat sądowych, w tym co najmniej w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym, - podatku od spadków i darowizn, 19) komentarze do ustaw i innych aktów prawnych, w tym co najmniej skomentowaną część jednostek redakcyjnych: - Kodeksu cywilnego, - Kodeksu postępowania cywilnego, - Kodeksu karnego, - Kodeksu postępowania karnego, - Kodeksu pracy, - Kodeksu postępowania administracyjnego, - Kodeksu spółek handlowych, - ustawy Prawo ochrony środowiska, - ustawy Prawo zamówień publicznych, - ustawy Prawo budowlane, - ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - ustawy o finansach publicznych. 12. Akty prawne muszą być dostępne w wersji ujednoliconej - tekst jednolity ma być dostępny na dowolny dzień od 1 stycznia 1999 r. 13. System informacji prawnej winien gwarantować dostęp do treści aktu prawnego po każdej zmianie. 14. Każdy akt prawny winien być opatrzony metryką określającą jego dane promulgacyjne, rodzaj, autora, tytuł i datę publikacji aktu prawnego, datę wejścia w życie i - ewentualnie - datę utraty mocy. Metryka powinna wskazywać relacje pomiędzy aktami prawnymi, akt uchylający, akty uchylane. 15. Teksty aktów prawnych winny być zaopatrzone w przypisy informujące o zmianach, połączeniach z tekstami innych aktów prawnych, orzeczenia, tezy z piśmiennictwa, pisma urzędowe, wzory umów i pism procesowych, projekty ustaw. 16. Do przyporządkowanych treści przepisów prawnych orzeczeń powinny być załączone informacje dotyczące rodzaju orzeczeń, daty wydania, sygnatury, rodzaju sądu i miejsca publikacji, informacje o glosach i innych komentarzach. 17. Informacje z zakresu piśmiennictwa winny zawierać cytaty z piśmiennictwa prawniczego ujęte w formę syntetycznych tez, tytuły publikacji, oznaczenie autorów, miejsce i datę ich opublikowania. 18. Wykonawca, po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, przeprowadzi szkolenia z obsługi systemu, pracowników Zamawiającego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz wszystkich wymienionych powyżej Delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w łącznym wymiarze 12 godzin, w uzgodnionych z Zamawiającym terminach. Zamawiający nie poniesie z tytułu przeprowadzonych szkoleń żadnych dodatkowych kosztów. 19. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć pracownika/ów, który w ramach realizacji umowy będzie świadczył osobiście pomoc Zamawiającemu w pracach instalacyjnych i konfiguracyjnych przedmiotu umowy zmierzających do zapewnienia poprawnego funkcjonowania dostarczonego programu. Pomoc będzie świadczona w miejscach lokalizacji tj: - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,- Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, -Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile, al. Niepodległości 33/55, 64-920 Piła,- Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz,-Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin,- Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno. Pomoc, o której mowa w pkt 19 będzie świadczona od dnia następnego po dniu dostarczenia komponentów systemu do dnia wykonania przedmiotu umowy. 21. Łącznie z ofertą Wykonawca musi dostarczyć komplet nośników umożliwiających uruchomienie w pełni funkcjonalnej wersji jednostanowiskowej oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę w ofercie. Oprogramowanie musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w pkt 11-17. Wersja oprogramowania powinna działać przez okres 10 dni od zainstalowania. 22. W terminie 2 dni od dnia otwarcia ofert Wykonawca powinien zainstalować nośniki, o których mowa w pkt 21 w celu sprawdzenia ich zgodności z pkt 11-17, 23. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 487000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach