Przetargi.pl
DOSTAWA 2 (DWÓCH) KONTENERÓW SZATNIOWO-SANITARNYCH DLA BOISKA PIŁKARSKIEGO W PSARACH POLSKICH

Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Gnieźnieńska 32a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 436-05-52 , fax. 061 436-05-52
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni
  ul. Gnieźnieńska 32a 32a
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 436-05-52, fax. 061 436-05-52
  REGON: 63208742800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA 2 (DWÓCH) KONTENERÓW SZATNIOWO-SANITARNYCH DLA BOISKA PIŁKARSKIEGO W PSARACH POLSKICH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa dwóch kontenerów szatniowo-sanitarnych wykonanych z elementów prefabrykowanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 442111003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrzesnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach