Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Przedszkola nr 3 ul. W. Pola 16 w Pile

Urząd Miasta Piły Wydział Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, Plac Staszica 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2126210 , fax. 067 2123566
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Piły Wydział Oświaty
  Plac Staszica 10 10
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2126210, fax. 067 2123566
  REGON: 00063833000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Przedszkola nr 3 ul. W. Pola 16 w Pile
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Przedszkola nr 3 ul. W.Pola 16 - powyżej 14 000 euro Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujących prac: - wykucie naświetli, drzwi i kratek wentylacyjnych - rozbiórka ścianki z cegły - skucie płytek ściennych i tynków cw - rozbiórka boazerii i obudowy grzejników - rozbiórka posadzek z płytek, wykładziny i paneli - zeskrobanie i zmycie farby z sufitów i ścian - zabezpieczenie folią okie, drzwi i podłóg - wywóz gruzu na wysipisko - zamurowanie otworów - obsadzenie dwuteownika w ścianie - tynki cw kat. III na ścianach - zagruntowanie powierzchni sufitów i ścian - tynki szpachlowe sufitów i ścian - wyrównanie tynków zaprawą wyrównującą - ułożenie tynków żywiczno-mineralnych na ścianach - obsadzenie kratek wentylacyjnych i narożników Acrovyn lub równoważne - ułożenie płytek ceramicznych na ścianach - wzmocnienie podłoża betonowego i lastryko - ułożenie posadzki cementowej - wykonanie warstwy wyrównującej - ułożenie parkietu wraz z lakierowaniem - ułożenie posadzki z płytek antypoślizgowych - montaż drzwi typu PORTA lub równoważnych - montaż drzwi typu ZK lub równoważnych - montaż ścianek aluminiowych przeszklonych i z drzwiami - montaż balustrady schodowej z stali nierdzewnej i malowanej proszkowo - malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian - malowanie farbami antyalergicznymi i zmywalnymi ścian - malowanie farbami olejnymi rur - demontaż instalacji wod-kan i montaż nowej - demontaż zużytej armatury sanitarnej i montaż nowej - demontaż i ponowny montaż grzejników c.o. - demontaż i ponowny montaż lamp, wyłączników i gniazd
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.136,- zł słownie: jedenaście tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach