Przetargi.pl
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niechanowo

Urząd Gminy Niechanowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-220 Niechanowo, ul. Różana 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4272186 w. 37 , fax. 061 4272127
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Niechanowo
  ul. Różana 1 1
  62-220 Niechanowo, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4272186 w. 37, fax. 061 4272127
  REGON: 00054796800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niechanowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niechanowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot, wielkość i zakres zamówienia : 1 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Niechanowo polegająca na zwiększeniu jej przepustowości technologicznej z obecnych 200m3/d do projektowanej wydajnosci Qsr =310m3/dobę. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami oraz 2 przepompowniami w miejscowości Marysin oraz częściowo Niechanowo : 1/kolektor grawitacyjny PC 200 o długości 1802m; 2/rurociąg tłoczny PE 63 o długości 371m; 3/przykanaliki PCV 160 o długości 1101m (50 przykanalików ). Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Niechanowo i dalej do istniejącej oczyszczalni. W zakres zadania wchodzi ponadto oznakowanie terenu robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego,odnowienie nawierzchni, doprowadzenie stanu gruntu do stanu pierwotnego oraz kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji łącznie z geodezyjną dokumentacją powykonawczą. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej obejmującej obszar wsi Arcugowo, Malczewo, Karsewo i Mikołajewice wraz z przykanalikami oraz 5 przepompowniami : 1/kolektor grawitacyjny PCV 315 o długości 40m 2/kolektor grawitacyjny PCV 200 o długości 662m 3/rurociąg tłoczny PEHD160 o długości 4145m 4/rurociąg tłoczny PEHD 90 o długości 3613m 5/przykanaliki PCV 160 o długości 209m ( 13 przykanalików ) Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Niechanowo i dalej do istniejącej oczyszczalni. W zakres zadania wchodzi ponadto oznakowanie terenu robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, doprowadzenie stanu gruntu do stanu pierwotnego oraz kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji łącznie z geodezyjną dokumentacją powykonawczą. 4 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej obejmującej obszar wsi Cielimowo wraz z przykanalikami oraz 2 przepompowniami : 1/kolektor grawitacyjny PCV315, 250, 200 o długości 2964m 2/rurociąg tłoczny PCV 90 o długości 272m 3/przykanaliki PCV 160 o długości 2167m (147 przykanalików ) Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Cielimowo . W zakres zadania wchodzi ponadto oznakowanie terenu robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odnowienie nawierzchni, doprowadzenie stanu gruntu do stanu pierwotnego oraz kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji łącznie z geodezyjną dokumentacją powykonawczą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 150.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : 1/ pieniądzu, 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3/ gwarancjach bankowych, 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych, 5/ poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz.275 z późn. zm ). Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym O/Niechanowo Nr 49 9065 0006 0010 0100 7663 0004. Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Niechanowo pok. 15 (oryginał ) natomiast kserokopia winna być dołączona do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.niechanowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach