Przetargi.pl
Zakup wsparcia technicznego i aktualizacji na potrzeby Urzedu Miejskiego w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży ogłasza przetarg

 • Adres: 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2827171 , fax. 067 2827232
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska w Chodzieży
  ul. Paderewskiego 2 2
  64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2827171, fax. 067 2827232
  REGON: 00052455900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wsparcia technicznego i aktualizacji na potrzeby Urzedu Miejskiego w Chodzieży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wsparcia technicznego i aktualizacji na potrzeby Urzedu Miejskiego w Chodzieży Wsparcie techniczne aktualizacja na kolejny rok dla FortiGate - 60B 8x5 Bundle Renewal - 1 szt. Wsparcie techniczne aktualizacja na kolejny rok dla 8x5 FortiCare 1 st Time dla urzadzenia FL-100B-BE - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 487600003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach