Przetargi.pl
CZĘŚĆ 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto - kontynuacja CZĘŚĆ 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Żychlin etap III

Gmina Stare Miasto ogłasza przetarg

 • Adres: 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16b
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2416216 , fax. 063 2416580
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Miasto
  ul. Główna 16b 16b
  62-571 Stare Miasto, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2416216, fax. 063 2416580
  REGON: 31101930300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stare-miasto.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CZĘŚĆ 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto - kontynuacja CZĘŚĆ 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Żychlin etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 1: Ul. Rumińska - kanalizacja deszczowa fi 400 mm - 116 mb - kanalizacja deszczowa fi 500 mm - 52 mb - kanalizacja sanitarna fi 200 mm - 166 mb - przykanaliki fi 200 mm - 92 mb - przykanaliki fi 160 mm - 66 mb - przykrycie rowu melior. fi 500 mm - 52 mb Ul. Oś. Lecha - kanalizacja sanitarna fi 200 mm - 636 mb - przykanaliki fi 160 mm - 191,5 mb - przykanaliki fi 63 mm - 22 mb - przepompownia przydomowa - 1 kpl CZĘŚĆ 2: - kolektory sanitarne - 6322 mb - przykanaliki - 1630 mb (179szt) - kolektory tłoczne - 2246 mb - przepompownie sieciowe - 5 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Dla CZĘŚCI 1: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla CZĘŚCI 2: 170 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium należy wnieść do dnia składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stare-miasto.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach