Przetargi.pl
SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE I CAŁODOBOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH SZPITALNYCH I ADMINISTRACYJNYCH ORAZ TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I KOMUNALNYCH NA TERENIE SZPITALA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, ul. Szpitalna 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7482011 , fax. 095 7482711 wew. 122
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 10 10
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 095 7482011, fax. 095 7482711 wew. 122
  REGON: 00031024900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-miedzychod.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE I CAŁODOBOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH SZPITALNYCH I ADMINISTRACYJNYCH ORAZ TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH I KOMUNALNYCH NA TERENIE SZPITALA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wykonywania kompleksowej obsługi polegającej na świadczeniu prac porządkowych związanych z utrzymaniem porządku w pełnym zakresie wymaganym na odcinkach szpitalnych, pod nadzorem oraz wg bieżących zleceń wyższego i średniego personelu medycznego, w tym wykonywania kompleksowych zabiegów sanitarno-epidemiologicznych, transport wewnętrzny oraz utrzymania czystości i przeprowadzania dezynfekcji własnym sprzętem w pomieszczeniach i budynkach SPZOZ Międzychód Wykonywane prace porządkowo-sprzątające oraz technologie stosowane przy realizacji tych prac winny zapewnić, gwarantować i spełniać utrzymanie właściwej higieny sanitarnej, wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz estetyczny wygląd sprzątanych powierzchni i pomieszczeń. Ponadto prace sprzątająco-porządkowe należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących w tutejszym zakładzie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji dotyczących gospodarki odpadami oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska, a wszyscy pracownicy wykonawcy będą zobowiązani do przestrzegania tych procedur i instrukcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.000,00 PLN Wadium należy wnieść w terminie do dnia: 05.03.2010r. do godz. 12:00 a) w pieniądzu na konto Zamawiającego Pekao S.A. I O Międzychód 13 1240 3565 1111 0000 4441 6571 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-miedzychod.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach