Przetargi.pl
Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystosci na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania - rejon VI Jeżyce.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki 59
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 834 6148 , fax. 61 834 61 47
 • Data zamieszczenia: 2016-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
  ul. Matejki 59 59
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 834 6148, fax. 61 834 61 47
  REGON: 30097351000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystosci na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania - rejon VI Jeżyce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania - rejon VI Jeżyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości: 4 750,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158., z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone w terminie (dnia i godziny) składania ofert, określonego w Rozdziale 11 pkt 11.1 SIWZ. UWAGA: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek Zamawiającego na konto PKO BP S.A. Nr 19 1020 4027 0000 1102 1262 7305 z adnotacją: Wadium - Świadczenie usługi sprzątania przystanków, znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2016. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna, należy złożyć w odrębnej kopercie w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (adres: 60-770 Poznań, ul, Matejki 59) Dział Zamówień Publicznych, kancelaria, pokój 004, do terminu (dnia i godziny) składania ofert, określonego w Rozdziale 11 pkt 11.1 SIWZ, natomiast kserokopię dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać: a)wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia), b)wskazanie beneficjenta, c)okreśienie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą d)określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium) e)gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Pzp zawarte w art. 45 i 46. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie natęży do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji na usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ztm.poznan.pl; www.bip.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach