Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PANIGRÓDZ-ROZPĘTEK II ETAP

Miasto i Gmina Gołańcz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-130 Gołańcz, ul. Dr P. Kowalika 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2615911 , fax. (067) 261 59 11
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Gołańcz
  ul. Dr P. Kowalika 2 2
  62-130 Gołańcz, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2615911, fax. (067) 261 59 11
  REGON: 00052830900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golancz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PANIGRÓDZ-ROZPĘTEK II ETAP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest II etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Panigródz na odcinku 350 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent nie wnosi wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golancz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną