Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Gminie Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie z podziałem na dwie części zamówienia: 1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów, 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości L:ipie oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska

Urząd Gminy Łęka Opatowska ogłasza przetarg

 • Adres: 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7814520, 7814536 , fax. 0-62 7814521
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Łęka Opatowska
  ul. Akacjowa 4 4
  63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7814520, 7814536, fax. 0-62 7814521
  REGON: 00054117300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Gminie Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie z podziałem na dwie części zamówienia: 1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów, 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości L:ipie oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Gminie Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie z podziałem na dwie części zamówienia: 1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów, 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska. Wartość poszczególnych zadań inwestycyjnych a zarazem części zamówienia przewidzianych do pełnienia nadzoru inwestorskiego wynoszą odpowiednio: 895 087,78 PLN netto oraz 4 063 730,33 PLN netto. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania Nr 1 tj.Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów dotyczyć będzie niżej wyszczególnionych branż: 1) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, 2) instalacji elektrycznych 3) konstrukcyjno - budowlanej. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania Nr 2 tj. Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska dotyczyć będzie niżej wyszczególnionych branż: 1) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, 2) instalacji elektrycznych Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru na obu zadaniach inwestycyjnych (w tym branżowych inspektorów nadzoru) należeć będą w szczególności obowiązki określone w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) oraz dodatkowo: - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek a także kontrolowania rozliczeń budowy (dojazd na budowę, Inspektor nadzoru zapewnia we własnym zakresie), - wyjaśnianie wątpliwości technicznych i wspólne z Zamawiającym podejmowanie stosownych decyzji, - udział w zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę naradach, - uczestnictwo w przeprowadzanych przez jednostki współfinansujące niniejsze zadanie -kontrolach sprawdzających jakość wykonania i rozliczeń budowy, - stawianie się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru (np. zasypywania złóż w filtrach ), ale nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leka-opatowska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach