Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej ul. Magazynowa w Krotoszynie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Rawicka 41
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7254233 w. 20 , fax. 062 7228000
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
  ul. Rawicka 41 41
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7254233 w. 20, fax. 062 7228000
  REGON: 25046865000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.krotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej ul. Magazynowa w Krotoszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Magazynowej w Krotoszynie.1. Zakres rzeczowy inwestycji: a) sieć wodociągowa sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 fi 160 mm - 800 mb sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 fi 110 mm - 15 mb sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 fi 90 mm - 13 mb Razem: 828 mb zasuwa żeliwna kołnierzowa typu E fi 150 mm z obudową i skrzynką typu HAWLE lub równoważna- 2 szt. zasuwa żeliwna kołnierzowa typu E fi 100 mm z obudową i skrzynką typu HAWLE lub równoważna- 2 szt. zasuwa żeliwna kołnierzowa typu E fi 80 mm z obudową i skrzynką typu HAWLE lub równoważna- 1 szt. zasuwa żeliwna kołnierzowa typu E fi 80 mm typu HAWLE lub równoważna- 4 szt. zasuwa typu E fi 100 mm typu HAWLE lub równoważna- 5 szt. hydrant ppoż. podziemny DN 80mm typu HAWLE lub równoważny - 4 szt. b) przyłącza wodociągowe: przyłącza z rur PE fi 40 ilość przyłączy - 5 szt. łączna długość przyłączy - 57 mb. nawiertki 160/40 typu HAWLE lub równoważne - 10 szt. c) zakres robót do wykonania: oznakowanie robót, dostawę materiałów na własny koszt z atestami i wymaganymi aprobatami technicznymi, wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie przygotowanie podłoża pod przewody i armaturę sieci, przyłączy, ułożenie przewodów wodociągowych metodą zgrzewania doczołowego z wydrukiem parametrów zgrzewania, przyłączy wodociągowych, zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu wraz z wymianą gruntu, zagęszczenie wykopów potwierdzić badaniami laboratoryjnymi placówek posiadającymi uprawnienia (współczynniki zagęszczenia - dla drogi o obciążeniu 40 ton, odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników, wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadów, wykonać przełączenie nowo wybudowanej sieci wodociągowej oraz przyłączy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i poniesienia kosztów: wszystkich robót zawartych w pkt 1, zasilania w energię elektryczną i wodę placu budowy, wody w ilości niezbędnej do płukania i przeprowadzenia prób szczelności, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza i placu budowy, uporządkowania placu budowy po zakończeniu prac, projektu organizacji ruchu drogowego, organizacji ruchu i oznakowania, opłaty za zajęcia pasa drogowego, przygotowanie BIOZ, przeprowadzenia płukania z dezynfekcją wraz z wynikami laboratoryjnymi, przeprowadzenia próby szczelności, zapewnić obsługę geodezyjną i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, przekazanie w eksploatację wraz z dokumentami odbiorowymi dla PGKiM. 3. Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 11) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 12). Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy w układzie zgodnym z przedmiarem robót (załącznik nr 10). 4. Roboty związane z wykonaniem w/w zamówienia muszą być wykonane zgodnie z niniejszą specyfikacją. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Ustawą - Prawo Budowlane (Dz..U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118), sztuką budowlaną, przepisami branżowymi i wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane i urządzenia posiadające stosowne atesty i aprobaty techniczne. 5. Zaoferowana przez Wykonawcę cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 6. Przerwa w dostawie wody pitnej w trakcie przełączania rurociągów nie może być dłuższa niż 8 godz. 7. Budowa przedmiotowej sieci wodociągowej związana jest z równoczesną przebudową ulicy na całej jej długości. Roboty należy zsynchronizować z  inwestorem przebudowywanej drogi. 8. Zamawiający żąda przedstawienia harmonogramu rzeczowo - finansowego na prowadzone roboty zaakceptowane przez PGKiM, jak również również przez inwestora przebudowywanej drogi w terminie 5 dni po podpisaniu umowy. 9. Kody opisujące przedmiot zamówienia (słownik CPV): Główny przedmiot: 45.23.00.00-8, Dodatkowy przedmiot:45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.23.31.42-6. 10.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (dogrywki). 11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 12. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 13. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców. 17. Podwykonawstwo: Wykonawca ma obowiązek wykazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podać nazwy firm proponowanych podwykonawców. 18.Warunki płatności: 21 dni od momentu odbioru i otrzymania faktury przez wykonawcę. 19. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Ustala się wadium celem zabezpieczenia oferty przez cały czas związania ofertą w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu, b)w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)w gwarancjach bankowych, d)w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: nr konta bankowego BZ WBK S.A. O/Krotoszyn 35 1090 1157 0000 0000 1501 5155 z adnotacją Wadium - Budowa sieci wodociągowej w ul. Magazynowej w Krotoszynie. 4.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5.Za wadium złożone w terminie zostanie uznane obciążenie wpłatą konta Zamawiającego w terminie do 11.03.2010 r. do godz. 10:00. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej dokument stanowiący formę wadium należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Brak wniesienia wadium skutkuje wykluczeniem wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia odwołania. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkim.krotoszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach