Przetargi.pl
Budowa ulicy Gross-Gerau i Europejskiej w Szamotułach

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2927501 , fax. 061 2920072
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
  ul. Dworcowa 26 26
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2927501, fax. 061 2920072
  REGON: 00052657000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szamotuly.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Gross-Gerau i Europejskiej w Szamotułach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje:Roboty drogowe: 1. Roboty pomiarowe - 525 m 2. Roboty rozbiórkowe 3. Roboty ziemne 4. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej - 2114,87 m2 5. Nawierzchnia pasa pieszego z kostki betonowej - 1328,05 m2 6. Wykonanie ścieku z kostki betonowej - 429,95 mb 7. Cokół betonowy - 84,55 mb 8. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm - 48,35 mb 9. Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm - 530,40 mb 10. Mur oporowy typu L - 125,00 mb Sieć kanalizacji deszczowej: 1. kanały z rur PVC 400 - 146 mb 2. Kanały z rur GRP 400 - 78,5 mb 3. Kanały z rur PVC 300 - 258,5 mb 4. Kanały z rur GRP 300 - 84,0 mb 5. Kanały z rur PVC 200 - 5,5 mb 6. Kanały z rur GRP 200 - 12,5 mb 7. Przykanaliki do wpustów z rur PVC 200 - 17,5 mb (7 szt.) 8. Przykanaliki do wpustów z rur GRP 200 - 12,5 mb (4 szt.) 9. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - 23 szt. 10. Studnie ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm - 11 szt. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: 1. Kanały z rur PVC 300 - 54,5 mb (łączna długość przyłączy) Podczyszczalnik wód deszczowych: 1. Demontaż istniejącego osadnika i separatora 2. Zakup, dostawa i montaż osadnika piasku i separatora Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza-załącznik nr 9 do SIWZ; 2) Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-załącznik nr 10 do SIWZ, 3) Przedmiar robót-załącznik nr 11 do SIWZ W związku z faktem, ze roboty będą prowadzone w ruchu ulicznym, przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy. Wyłoniony w przetargu Wykonawca po podpisaniu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac opracować i przedstawić do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu. 3. Podwykonawstwo 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 3.1) w pieniądzu: przelewem na konto 65 9072 0002 2004 0402 9089 0003 z adnotacją: wadium do przetargu nieograniczonego na Budowa ulicy Gross-Gerau i Europejskiej w Szamotułach (za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zamawiający przyjmuje termin wpłynięcia środków na rachunek Zamawiającego), 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w innej formie niż w wymieniona w pkt 3.1, należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego pok. 10, 11 (kancelaria) Gmach A Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu opisanym wadium na Budowa ulicy Gross-Gerau i Europejskiej w Szamotułach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub w formie poręczeń z treści przedmiotowego dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż służy on pokryciu roszczeń Zamawiającego, o jakich mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub w formie poręczeń winne one być nieodwołalne, realizowane na każde żądanie Zamawiającego. 6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szamotuly.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach