Przetargi.pl
Wykonanie, dostawa oraz montaż 16 sztuk wiat przystankowych

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki 59
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 834 6148 , fax. 61 834 61 47
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
  ul. Matejki 59 59
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 834 6148, fax. 61 834 61 47
  REGON: 30097351000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, dostawa oraz montaż 16 sztuk wiat przystankowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż 16 sztuk wiat przystankowych. Typy wiat przystankowych objętych niniejszym postępowaniem: - wiata typu 1 - 1400 mm - 9 szt. - wiata typu 2 - 750 mm - 7 szt. Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 8 do SIWZ wskazał miejsce lokalizacji wiat. Opis przedmiotu zamówienia, zawarto w Załącznikach nr 7, 7a, 7b, 8, 9 i 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452133154
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarto z Rozdziale 8 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ztm.poznan.pl, http://bip.poznan.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach