Przetargi.pl
Usługa polegająca na organizacji wycieczek w ramach projektu Program rozwojowy Konopnicka - szkołą równych szans Nr POKL.09.01.02-30-061/12, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2.

Zespół Szkół w Przykonie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-731 Przykona, ul. Szkolna 4A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 279 17 21 , fax. 063 279 17 21
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Przykonie
  ul. Szkolna 4A 4A
  62-731 Przykona, woj. wielkopolskie
  tel. 063 279 17 21, fax. 063 279 17 21
  REGON: 31161599100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przykona.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na organizacji wycieczek w ramach projektu Program rozwojowy Konopnicka - szkołą równych szans Nr POKL.09.01.02-30-061/12, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji wycieczek w ramach projektu Program rozwojowy Konopnicka - szkołą równych szans Nr POKL.09.01.02-30-061/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zamówienie będzie dokonywane w podziale na części: CZĘŚĆ 1 Dwudniowa wycieczka do Wieliczki i Krakowa dla 45 uczniów oraz 4 opiekunów. Termin - październik 2014 r. CZĘŚĆ 2 Dwudniowa wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 45 uczniów oraz 4 opiekunów. Termin - październik - listopad 2014 r. CZĘŚĆ 3 Dwudniowa wycieczka do Wrocławia dla 45 uczniów oraz 4 opiekunów. Termin - październik - listopad 2014 r. CZĘŚĆ 4 Wyjazd do Łodzi na praktyczne warsztaty teatralne w Centrum Inicjatyw i Form Artystycznych dla 90 uczniów oraz 8 opiekunów. Termin - październik - listopad 2014 r. CZĘŚĆ 5 Dwa wyjazdy (w różnych terminach) do teatru w Łodzi na sztukę teatralną, każdy wyjazd dla 45 uczniów oraz 4 opiekunów. Termin - listopad - grudzień 2014 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przykona.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach