Przetargi.pl
Organizacja wycieczek szkolnych w ramach projektu Twórcza szkoła dla twórczego ucznia.

Gmina Wilczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 26 83 032 , fax. 63 26 85 045
 • Data zamieszczenia: 2014-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilczyn
  ul. Strzelińska 12D 12D
  62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie
  tel. 63 26 83 032, fax. 63 26 85 045
  REGON: 31101934900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wycieczek szkolnych w ramach projektu Twórcza szkoła dla twórczego ucznia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. 1. Cztery dwudniowe wycieczki do Warszawy dla uczniów Gimnazjum w Wilczynie. 2. Trzy wycieczki jednodniowe do Torunia dla szkół podstawowych w Wilczynie i Kaliskach. 3. Trzy wycieczki jednodniowe do Poznania dla szkół podstawowych w Wilczynie i Kaliskach. 4. Jedna wycieczka dwudniowa do Gdańsk/Gdynia dla Gimnazjum w Wilczynie. 5. Jedna wycieczka dwudniowa do Krakowa dla Gimnazjum w Wilczynie. Szczegółowy wykaz i opis wycieczek znajduje się w załączniku do SIWZ. a) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby pełniącej funkcję kierownika wycieczki, która będzie w stałym kontakcie z koordynatorem lub osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w kwestiach dotyczących organizacji i przebiegu wycieczek, w czasie jej trwania zapewni sprawny, zgodny z programem, przebieg. b) Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedstawić szczegółowy program wycieczki oraz jej harmonogram z podaniem adresów miejsc noclegowych oraz określeniem godzin proponowanych kolejnych pozycji programu koordynatorowi ds. zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych c) Dokładny termin realizacji każdej z wycieczek musi zostać ustalony przez Wykonawcę z koordynatorem ze strony Zamawiającego. d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu zaistniałe podczas wycieczki. e) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów związanych z przedmiotem zamówienia oraz kosztów postoju na parkingach płatnych. f) W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający warunki określone w SIWZ i umowie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu. g) Wykonawca zobowiązany jest do transportu uczestników z miejsca wyjazdu do poszczególnych docelowych/zwiedzanych obiektów wraz z powrotem na miejsce wyjazdu. h) Wykonawca zapewnia usługę przewodnika we wszystkich zwiedzanych obiektach. i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa jednej lub dwóch osób (np. koordynatora i osoby wyznaczonej przez kierownika) w wycieczce. Osoby te są przewidziane w ilości osób biorących udział w wycieczkach. j) Liczba opiekunów na każdą wycieczkę - co najmniej 4 osoby z zapewnieniem dyżuru nocnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wilczyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach