Przetargi.pl
Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza - dostawa ciągnika

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. gen. Władysława Andersa 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 212 34 25 , fax. 67 212 46 81
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
  ul. gen. Władysława Andersa 10 10
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 212 34 25, fax. 67 212 46 81
  REGON: 57076656800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza - dostawa ciągnika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza - dostawa ciągnika 1. Moc 50 KM. 2. Napęd 4x4. 3. Podnośnik hydrauliczny o udźwigu do 1300 kg (przy pomocy tura ładowane będzie drewno, śmieci, gruz). 4. Obciążniki przednie, możliwość zamontowani obciążników tylnych. 5. Zaczepy umożliwiające zamontowanie pługu śnieżnego, rębaka podwieszanego, przyczepy rolinczej, zamiatarki. 6. Kabina z ogrzewaniem. 7. Wymagana homologacja - możliwość wyjazdu na teren miasta. 8. Wspomaganie kierownicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 167000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdiz.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach