Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramsk (ul. Słoneczna i ul. Południowa)

Gmina Kramsk ogłasza przetarg

 • Adres: 62-511 Kramsk, ul. Chopina 12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2470004 w. 28 , fax. 063 2470311
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kramsk
  ul. Chopina 12 12
  62-511 Kramsk, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2470004 w. 28, fax. 063 2470311
  REGON: 31101917700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kramsk.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramsk (ul. Słoneczna i ul. Południowa)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramsk (ul. Słoneczna i ul. Południowa) zgodnie z dokumentacją projektową, w tym z przedmiarem robót i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, które zostały załączone do niniejszej SIWZ. 1) Sieć kanalizacji sanitarnej rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U fi 200 SN (rury lite) o długości ok 400 m, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do granic posesji. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy również wykonanie włączenia do istniejącej sieci. UWAGA: W miejsce trójników kielichowych włączenia odgałęzień do kanału głównego poprzez studnie kanalizacyjne fi 400 mm , w miejsce studni fi 600 mm zastosowanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi 1000 mm. (patrz przedmiar robót zał. Nr 8)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych. 2.Termin wniesienia wadium. 1)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a)wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniężnej Wykonawca załącza do oferty, b)wnoszone w innych formach niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć w formie oryginału i kopii (przy czym kopia dokumentu winna być trwale spięta z ofertą, a oryginał luzem, gdyż będzie podlegał zwrotowi) w jednej kopercie. 2)Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Konin. Nr konta: 55 8530 0000 0000 3405 2000 0013 z podaniem tytułu: wadium - IGP.271.8.2014 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramsk (ul. Słoneczna i ul. Południowa) 3.Formy wniesienia wadium. 1)Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 2)W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. 13 ust. 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w ust. 3 lit. od b do e musi być wystawione na Gminę Kramsk. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 3)Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4)Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kramsk.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach