Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego w Wielkiej Wsi (ulice: Różana, Wrzosowa, Fiołkowa) - gmina Buk - dokończenie.

Miasto i Gmina Buk ogłasza przetarg

 • Adres: 64-320 Buk, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8140671 , fax. 061 8140101
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Buk
  ul. Ratuszowa 1 1
  64-320 Buk, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8140671, fax. 061 8140101
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.buk.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego w Wielkiej Wsi (ulice: Różana, Wrzosowa, Fiołkowa) - gmina Buk - dokończenie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres robót: 1.1. Budowa oświetlenia ulic: Różanej, Fiołkowj i Wrzosowej jest dokończeniem oświetlenia wykonanego na osiedlu w Wielkiej Wsi w roku 2007. Do wybudowania pozostało: a/ wbudowanie kabla ziemnego oświetlenia ulicznego typu YAKY
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed otwarciem ofert Oferent winien wpłacić wadium w wysokości: 1.000,00 złotych (słownie: jedentysiączłotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w formie przewidzianej w Ustawie z 29 stycznia 2004 rok
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Opis warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie (spółka cywilna i konsorcjum), spełniający warunki określone w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami / oraz w SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z art. 22 w/w Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. e/ przygotują ofertę zgodnie ze SIWZ. f/ wniosą w należytej formie i wysokości wadium. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków: Spełnianie wymaganych warunków będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów na zasadzie: spełnia/nie spełnia wymaganych warunków lub w przypadku nie złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie, zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenia: - o okresie ważności oferty, - o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 i spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) o przyjęciu istotnych warunków umowy bez zastrzeżeń. 3 Należy załączyć również następujące zaświadczenia: a/ aktualny* odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. * aktualny - nie wcześniejszy** niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. ** dokument może być również wystawiony w okresie wcześniejszym, jednak wówczas winien być potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. b/ wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich: wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty ( np. referencje od inwestorów) potwierdzające wykonanie min. 2 robót o podobnej wielkości z należytą starannością. Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę wykonania minimum 2 robót, z których każda polegała między innymi na ułożeniu min. 400 mb kabala oświetleniowego oraz montażu min. 12 lamp oświetleniowych. c/ dowód wpłaty w należytej formie i wysokości wadium. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a/, składa dokumenty potwierdzające, że 1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie z innymi wykonawcami (konsorcjum) wymagana jest informacja wskazująca ustanowionego pełnomocnika (lidera) do reprezentowania wszystkich wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców występujących wspólnie dostarczenia przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. (Wymóg ten dotyczy również spółek cywilnych). Umowa konsorcjum musi być zgodna z zapisami Kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jak również okres gwarancji i rękojmi. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.buk.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach