Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 20/22
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5951118 , fax. 062 7362909
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Limanowskiego 20/22 20/22
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5951118, fax. 062 7362909
  REGON: 00031418700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.osw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów - łączna średnioroczna ilość odpadów - 29,421 [Mg]
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905240006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2, spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych . 2.Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie IX siwz.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta wykonawcy musi zawierać: a) Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; Dla potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć: b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Koncesje, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym a w szczególności: 1) aktualne zezwolenie (decyzja) na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251) z póź. zm. lub pozwolenie zintegrowane wydane na podstawie art. 201 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150) z póź. zm. 2) decyzje w sprawie pozwolenia na eksploatacje zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów, jeżeli jest to prawem wymagane lub ważna umowa na spalanie z innym zakładem termicznego unieszkodliwiania odpadów. Wymagania dla przedmiotu zamówienia określają załączniki do siwz nr 1, 2 które należy uzupełnić, podpisać i dołączyć do oferty, tj. : załącznik do siwz nr 1 - formularz oferty, w którym Wykonawca akceptuje warunki określone we wzorze umowy, załącznik do siwz nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.osw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach