Przetargi.pl
Wykonanie robót konserwacyjnych w 2009 r. na obiekcie nr 1 - Gniezno

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-967 Poznań, ul. Piekary 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6475221 , fax. 061 8525561
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
  ul. Piekary 17 17
  60-967 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6475221, fax. 061 8525561
  REGON: 00065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót konserwacyjnych w 2009 r. na obiekcie nr 1 - Gniezno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych: - Rzeka Wrześnica - 5,500 km - Rzeka Wrześnica Mała - 2,670 km + zastawka - 1 szt. - Kanał Goczałkowski - 0,520 km - Kanał Dymacz - przepust piętrzący - 2 szt. - Rzeka Wełna - 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy muszą spełniać poniższe warunki: 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy, 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: - wykonawcy w okresie ostatnich pięciu lat wykonali roboty budowlane lub konserwacyjne rzek, cieków naturalnych lub urządzeń melioracji podstawowych; - jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, a wykonawcy wykonali ww. roboty w okresie prowadzenia działalności lub wykonały je osoby kierujące robotami w okresie ostatnich pięciu lat; 4. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - osoba kierująca robotami posiada uprawnienia budowlane w specjalności i specjalizacji odpowiadającej rodzajowi robót przewidzianych do wykonania; 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6. Zaakceptują warunki realizacji zamówienia wynikające z projektu umowy (stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 7. Spełnią pozostałe wymogi SIWZ, złożą wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału: Ocena spełnienia warunków udziału wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegać będzie na badaniu i ocenie treści oferty i wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału jako /spełniony/ lub /niespełniony/.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca złoży następujące dokumenty: 1. Ofertę - wypełniony wzór formularza oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ), 2. Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Aktualny dokument stanowiący podstawę prawną do prowadzenia przez oferenta działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej) - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Związki Spółek Wodnych bądź Spółki Wodne - wypis z rejestru Księgi Wodnej), 4. Upoważnienie do podpisania oferty i występowania w imieniu wykonawcy, o ile nie wynika ono z ww. dokumentów, 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykaz wykonanych przez wykonawców w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych lub konserwacyjnych rzek, cieków naturalnych lub urządzeń melioracji podstawowych (doświadczenie zawodowe), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykaz ww. robót wykonanych w tym okresie przez wykonawców lub osoby kierujące robotami w okresie ostatnich pięciu lat - wg załącznika nr 3. 8. Dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty, w tym wykonane dla zamawiającego zostały wykonane należycie (referencje). 9. Odpis uprawnień budowlanych osoby kierującej robotami. 10. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z opisem sposobu obliczania ceny oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach