Przetargi.pl
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Makowej w Ostrowie Wielkopolskim, (odc. od ul. Przymiejskiej do ul. Kasztanowej).

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Rejtana 54
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7352576 , fax. 062 7352664
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Rejtana 54 54
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7352576, fax. 062 7352664
  REGON: 25158267700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Makowej w Ostrowie Wielkopolskim, (odc. od ul. Przymiejskiej do ul. Kasztanowej).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Kanał z rury PVC lite klasy S lite śr 315 mm - 323 m - Odbiór wykopem otwarty co 25 m, - Monitoring powykonawczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.500,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, ust 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655; z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). - Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności. - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji robót wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca przystępujący do przetargu musi wykazać się zrealizowanymi (jako główny wykonawca) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum 3 robotami odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. - Posiadają niezbędny potencjał sprzętowy do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Przez niezbędny potencjał sprzętowy należy rozumieć sprzęt wynikający z nakładów kosztorysu ofertowego. - Posiadają w dyspozycji wykwalifikowany personel odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie robót lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Kierownik budowy winien być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji robót. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów określonych w pkt. 7 SIWZ, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, SIWZ oraz ustawy - Prawo Zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. l. Formularz oferty / na załączonym druku/ 7.2. Kosztorys ofertowy / z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia , wypełniony wykaz stawek i narzutów, podane miejsce składowania odpadów/.Kosztorys ofertowy winien być sporządzony na druku Zamawiającego. 7.3. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium /. 7.4. Dane dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Profil działania Wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Odpis musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione i obowiązujące w danym kraju, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, że nie zalega z uiszczeniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) Oświadczenie w trybie Art. 22 ust. 1 ustawy, (druk w załączeniu) 3) Oświadczenie w trybie Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, (druk w załączeniu) 4) Pełnomocnictwo w oryginale do podpisania oferty. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami przedsiębiorstwa lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) . 5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymaganych w punktach 5 i 6 SIWZ wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione i obowiązujące w danym kraju, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, że nie zalega z uiszczeniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 7) Oświadczenie finansowe, że oferent posiada środki finansowe do realizacji robót. 8) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9) Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych (druk w załączeniu). Kierownik budowy winien być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa powyżej wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 10) Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu którym dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, (druk w załączeniu). Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu jeżeli w wykazie o którym mowa powyżej wykonawca wskazał sprzęt którym będzie dysponował. 11) Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie, (wymagane przedstawienie referencji i protokołu odbioru robót). 7.5. Umowa spółki cywilnej jeżeli ofertę składa spółka cywilna, dokumenty rejestrowe wszystkich współwłaścicieli. 7.6. Wykaz - wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 7.8. Wstępny harmonogram robót. 7.9. Oświadczenie, że wszystkie materiały użyte do wykonania robót objętych ofertą będą posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym oraz będą spełniać odpowiednie wymagania norm. 7.10.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust.1, pkt.4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast w/w dokumentu składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 42, ust. 1, pkt. 4 - 8 ustawy. 7.11.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt. 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - jeżeli dotyczy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione i obowiązujące w danym kraju, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, że nie zalega z uiszczeniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 7.12. Projekt umowy zaakceptowany (podpisany) przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy (druk w załączeniu). 7.13. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenach objętych umowa oraz zapoznaniu się z asortymentem przewidzianych w umowie prac. 7.14. Oświadczenie o składowaniu odpadów zgodnie z ustawa o odpadach. 7.15. Oświadczenie o ilości stron dokumentacji ofertowej. 7.16. Wykaz stron objętych tajemnicą handlową przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.osw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach