Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych wraz z zakupem i dostawą materiałów do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2009 - 2010 z podziałem na 25 części

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 62-600 Koło, ul. Toruńska 200
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2610576 , fax. 063 2610576
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Toruńska 200 200
  62-600 Koło, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2610576, fax. 063 2610576
  REGON: 31102298900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkolo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych wraz z zakupem i dostawą materiałów do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2009 - 2010 z podziałem na 25 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych wraz z zakupem i dostawą materiałów do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2008 - 2009 z podziałem na 25 zadań. Zakres zamówienia obejmuje: 1.CZĘŚĆ 1 - zakup i dostawa piasku płukanego samochodem o ładowności 10 ton 2.CZĘŚĆ 2 - zakup i dostawa piasku płukanego samochodem o ładowności 25 ton 3.CZĘŚĆ 3 - zakup i dostawa soli drogowej DS samochodem o ładowności 10 ton 4.CZĘŚĆ 4 - zakup i dostawa soli drogowej DS samochodem o ładowności 25 ton 5.CZĘŚĆ 5 - zakup i dostawa soli drogowej DR samochodem o ładowności 10 ton 6.CZĘŚĆ 6 - zakup i dostawa soli drogowej DR samochodem o ładowności 25 ton 7.CZĘŚĆ 7 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarkami - REJON I 8.CZĘŚĆ 8 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarkami - REJON II 9.CZĘŚĆ 9 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie piaskarkami ciągnikowymi lub samochodowymi - REJON III 10.CZĘŚĆ 10 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarkami samochodowymi - REJON IV 11.CZĘŚĆ 11 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarkami samochodowymi - REJON V 12.CZĘŚĆ 12 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarkami samochodowymi - REJON VI 13.CZĘŚĆ 13 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie piaskarkami ciągnikowymi lub samochodowymi - REJON VII 14.CZĘŚĆ 14 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie piaskarkami ciągnikowymi lub samochodowymi - REJON VIII 15.CZĘŚĆ 15 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie piaskarkami ciągnikowymi lub samochodowymi- REJON IX 16.CZĘŚĆ 16 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie piaskarkami ciągnikowymi lub samochodowymi- REJON X 17.CZĘŚĆ 17 - odśnieżanie równiarką - REJON I 18.CZĘŚĆ 18 - odśnieżanie równiarką - REJON II 19.CZĘŚĆ 19 - odśnieżanie równiarką - REJON III 20.CZĘŚĆ 20 - odśnieżanie równiarką - REJON IV 21.CZĘŚĆ 21 - odśnieżanie równiarką - REJON V 22.CZĘŚĆ 22 - odśnieżanie równiarką - REJON VI 23.CZĘŚĆ 23 - odśnieżanie równiarką - REJON VII 24.CZĘŚĆ 24 - odśnieżanie równiarką - REJON VIII 25.CZĘŚĆ 25 - odśnieżanie równiarką - REJON X
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.WARUNKI OGÓLNE: O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać, a w przypadku złożenia oferty zostaną przez zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawcy: 1)którzy nie spełniają warunków ogólnych i warunków szczegółowych udziału w postępowaniu, określonych w oparciu o art. 22, ust. 1, pkt 1-3 ustawy Pzp; 2)którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem niniejszego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 3)którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania; 4)którzy nie złożyli oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożyli dokumenty zawierające błędy, z zastrzeżeniem art. 26, ust. 3 ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają: 2.WARUNKI SZCZEGÓŁOWE: 1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz udokumentują to poprzez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia. 2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz udokumentują to poprzez: wykazanie, że dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym w postaci: -składowiska materiałów do zwalczania śliskości; -nośników osprzętu do zimowego utrzymania - ciągników, samochodów; -piaskarko - solarek; -piaskarek ciągnikowych; -piaskarek samochodowych; -pługów odśnieżnych; -równiarek; -ładowarek; wykazanie, że dysponują lub będą dysponować potencjałem kadrowym w postaci: -kierowcy; -operatorzy 3)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i udokumentują to poprzez załączenie do oferty polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udokumentują to poprzez złożenie aktualnych zaświadczeń, dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 5)Spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą SIWZ. 6)Wykonają zamówienie z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawa o ruchu drogowym. 7)Akceptują postanowienia projektu umowy stanowiącej część dokumentacji przetargowej. 8)Złożą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami. 9)Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, zaświadczeniach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się wymienione niżej dokumenty i załączniki: 1)Wypełniony i podpisany druk Oferta 2)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 3)Parafowane przez Wykonawcę projekty umów W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, do oferty należy dołączyć: 4)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5)Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym 6)Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika ono z innych przepisów prawa lub innych dokumentów. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Podwykonawstwo: 7)Informację na temat podwykonawców, przy udziale których Wykonawca zamierza wykonać zamówienie. Potencjał kadrowy: 8)Wykaz osób (kierowcy, operatorzy), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienie. Do wykazu należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację zamówienia. Jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 8) Wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował - należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Potencjał techniczny: 9)Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i sprzętu jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (wg minimum wymienionego w pkt 2) warunków szczegółowych). Jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 9) Wykonawca wskazał sprzęt, urządzenia i narzędzia jakimi będzie dysponował - należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i sprzętu. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 10)Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne) 1)Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2)Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców; 3)Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie i tak dokumenty wymienione w punktach 2), 4) muszą być złożone przez każdy podmiot. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5), składa zaświadczenie właściwego organu administracyjnego kraju pochodzenia. Dokument, o którym mowa w pkt 5) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów , o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkolo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach