Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbin - Smaszew - Wrząca w m. Wrząca od km 17+175 do km 17+611 na długości 436,00 mb

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Kolska Szosa 64
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 289 1682 , fax. 063 2891682
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
  ul. Kolska Szosa 64 64
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 063 289 1682, fax. 063 2891682
  REGON: 31108036630113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.turek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbin - Smaszew - Wrząca w m. Wrząca od km 17+175 do km 17+611 na długości 436,00 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbin - Smaszew - Wrząca w m. Wrząca od km 17+175 do km 17+611 na długości 436,00 mb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - 3.000,00 zł słownie: /trzy tysiące złotych/ należy wpłacić na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Turku, nr konta Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie nr 05 8557 0009 0500 2113 2005 0003 do dnia 07 października 2009 roku (środa) do godz. 09.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział oferenci: - nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i art.24 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - spełniający wymogi określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; - należy złożyć n/w dokumenty 1. oświadczenie iż oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 w/w ustawy - załącznik nr 2 2. oświadczenie iż oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 w/w ustawy - załącznik nr 3 3. oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy - załącznik nr 4 4. oświadczenie zgodnie z art. 44 w/w ustawy - załącznik nr 5 5. oświadczenie, iż w stosunku do oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie została ogłoszona upadłość oferenta; - załącznik nr 6 6. koncesje, zezwolenie lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym - załącznik nr 7 7. aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - załącznik nr 8 8. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - załącznik nr 9 9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - załącznik nr 10 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - załącznik nr 10 6.2 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - należy złożyć n/w dokumenty 10. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie; - załącznik nr 11 warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego jest wykazanie przez oferenta co najmniej jednej roboty budowlanej (budowa, przebudowa, remont, rozbudowa, modernizacja) odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia którą oferent wykonywał w okresie ostatnich pięciu lat - załącznik nr 11 należy dołączyć dokumenty (referencje) potwierdzające wykonanie w/w roboty budowlanej. warunkiem udziału z postępowaniu jest wykazanie roboty budowlanej o: 10.1 wartości min. 80 tys. złotych brutto 10.2 zakresie min. ułożenie 1.500,00 m2 nawierzchni z betonu asfaltowego 11. informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi; - załącznik nr 12 12. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - załącznik nr 13 warunkiem udziału jest wykazanie osoby które posiadają następujące uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: 12.1 min. 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej 13. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w punkcie 13, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; - załącznik nr 14 14. dokumenty stwierdzające, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - załącznik nr 15 15. wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a także zakresu części zamówienia której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy, wykaz podwykonawców - załącznik nr 16 6.3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - należy złożyć n/w dokumenty 16. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędności owo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - złożone na załączniku nr 17 17. polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - załącznik nr 18

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.turek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach