Przetargi.pl
Szkolenie grupowe współfinansowane z EFS dla 12 osób bezrobotnych w zakresie: kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-400 Słupca, ul. Piastów 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2751444 , fax. 063 2751444
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Piastów 2 2
  62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2751444, fax. 063 2751444
  REGON: 31001783900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pup-slupca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie grupowe współfinansowane z EFS dla 12 osób bezrobotnych w zakresie: kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG dla 12 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspólny słownik zamówień 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. 2. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17. 3. Program szkolenia z zakresu spawania musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa. 4. Szkolenie musi być zrealizowane w łącznym wymiarze 248 godzin, w tym: - kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG musi być zrealizowany w wymiarze 145 godzin, - kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG - 103 godziny 5. Kurs powinien być zrealizowany w ciągu 42 dni roboczych. 6. Zajęcia muszą odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku. 7. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem państwowym i wydaniem osobom, które ukończyły szkolenie zaświadczeń wg wzoru zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) oraz osobom, które uzyskały pozytywne wyniki egzaminu książeczek spawacza wraz z europejskim certyfikatem spawacza wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Ponadto każdy uczestnik, który ukończył szkolenie musi otrzymać certyfikat uczestnictwa w szkoleniu współfinansowanym przez Unię Europejską. Certyfikat musi być oznaczony logo EFS zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3Na certyfikacie musi być umieszczona informacja o współfinansowaniu oraz nazwa projektu: Działanie 6.1.3 Zaplanuj swoją przyszłość. 8. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia na czas jego trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Wysokość składki ma odpowiadać sumie ubezpieczenia NNW nie mniejszej niż 5 000,00zł na jednego uczestnika szkolenia. Poniesiony przez instytucję szkoleniową wydatek na ten cel nie może zostać ujęty w kalkulacji kosztów i jednocześnie nie może mieć wpływu na cenę szkolenia. Wydatek ten będzie stanowił wkład własny instytucji szkoleniowej. 9. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia napoje ( gorące i zimne) podczas przerw. 10. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia na własność ubrania robocze (rękawice, okulary, spodnie, bluza, buty), materiały szkoleniowe wspomagające tematykę szkolenia oraz materiały do robienia notatek ( zeszyt i długopis). 11. Miejsce szkolenia: 62-400 Słupca (woj. wielkopolskie)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy. 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale X niniejszej SIWZ. Nie spełnienie jakiegokolwiek z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 - załącznik nr 2 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art.20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415) lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, d) wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wg przedstawionego w załączniku nr 4 wzoru), e) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca (wg przedstawionego w załączniku nr 5 wzoru), f) certyfikaty jakości usług (jeśli jednostka posiada)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Program szkolenia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pup-slupca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach