Przetargi.pl
PRZEPROWADZENIE KURSÓW: ZADANIE NR 1: KURS PN. KADRY-PŁACE ZADANIE NR 2: KURS PN. MAŁA KSIĘGOWOŚĆ

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 61-538 Poznań, ul. Czarnieckiego 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8345640, 8345688 , fax. 061 8339808
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Czarnieckiego 9 9
  61-538 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8345640, 8345688, fax. 061 8339808
  REGON: 63969471700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEPROWADZENIE KURSÓW: ZADANIE NR 1: KURS PN. KADRY-PŁACE ZADANIE NR 2: KURS PN. MAŁA KSIĘGOWOŚĆ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE NR 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu pn. pn. Kadry-płace: -finansowanego ze środków Funduszu Pracy dla maksymalnie 20 osób, kierowanych w dwóch grupach liczących po 8-10 uczestników, -w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (II) dofinansowany z Funduszy Europejskich, dla maksymalnie 10 osób bezrobotnych, kierowanych w jednej grupie liczącej 8-10 uczestników, -w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Projekt Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II) dofinansowany z Funduszy Europejskich, dla maksymalnie 20 osób bezrobotnych, kierowanych w dwóch grupach liczących po 8-10 uczestników. Zamawiający oczekuje, by program kursu obejmował 200 godzin lekcyjnych zajęć i uwzględniał zagadnienia dotyczące: prowadzenia dokumentacji kadr, płac i ubezpieczeń, rozliczeń z ZUS i US, w tym przy wykorzystaniu programów komputerowych (m.in. program Płatnik, Symfonia - Kadry i płace, Symfonia - Finanse i księgowość), prawa pracy, zarządzania personelem, w tym 60 godzin lekcyjnych praktyki zawodowej we wskazanym zakresie, na terenie zakładów pracy. W kursie będą uczestniczyć osoby bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, legitymujące się co najmniej wykształceniem średnim (preferowane będą osoby z wykształceniem o profilu ekonomicznym), deklarujące podstawową umiejętność obsługi komputera. Preferowane będą osoby z doświadczeniem w pracy w zakresie kadr-płac (ostateczna kwalifikacja nastąpi na podstawie wykazu doświadczenia zawartego w CV). Zamawiający oczekuje, żeby kurs kończył się egzaminem weryfikującym uzyskane umiejętności i kompetencje. ZADANIE NR 2 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu pn. Mała księgowość: -finansowanego ze środków Funduszu Pracy dla maksymalnie 10 osób, kierowanych w jednej grupie liczącej 8-10 uczestników, -w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Projekt Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II) dofinansowany z Funduszy Europejskich, dla maksymalnie 20 osób bezrobotnych, kierowanych w dwóch grupach liczących po 8-10 uczestników. Zamawiający oczekuje, by program kursu obejmował 200 godzin lekcyjnych zajęć i uwzględniał zagadnienia dotyczące: książki przychodów i rozchodów, obsługi komputerowych programów wspomagających prace księgowe, w tym programu Płatnik, w tym 60 godzin lekcyjnych praktyki zawodowej we wskazanym zakresie, na terenie zakładów pracy. W kursie będą uczestniczyć osoby bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, legitymujące się co najmniej wykształceniem średnim (preferowane będą osoby z wykształceniem o profilu ekonomicznym), deklarujące podstawową umiejętność obsługi komputera. Preferowane będą osoby z doświadczeniem w pracy w księgowości (ostateczna kwalifikacja nastąpi na podstawie wykazu doświadczenia zawartego w CV). Zamawiający oczekuje, żeby kurs kończył się egzaminem weryfikującym uzyskane umiejętności i kompetencje.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie pobiera się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pup.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach