Przetargi.pl
spawanie metodą MAG i TIG

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Wyspiańskiego 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7422678 , fax. 062 7422678
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Wyspiańskiego 6 6
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7422678, fax. 062 7422678
  REGON: 25096734600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pup.pleszew.ibip.pl; puppleszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  spawanie metodą MAG i TIG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV (kategoria 80530000-8) w zakresie: Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG dla grupy do 7 osób bezrobotnych Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie: 4 lipca 2016 r. Czas realizacji: do trzech miesięcy Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia: a) spawanie metodą MAG - minimum 205 godzin zegarowych w tym: - teoretycznych - minimum 25 godzin zegarowych - praktycznych w ośrodku szkoleniowym - minimum 120 godzin zegarowych - praktyki u producentów kotłów - minimum 60 godzin zegarowych b) spawanie metodą TIG - minimum 171 godzin zegarowych w tym: - teoretycznych - minimum 31 godzin zegarowych - praktycznych w ośrodku szkoleniowym- minimum 80 godzin zegarowych - praktyki u producentów kotłów - minimum 60 godzin zegarowych Godziny zegarowe powinny uwzględniać godziny lekcyjne oraz przerwy. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Celem szkolenia jest zaznajomienie jego uczestników z zagadnieniami z zakresu spawania metodą MAG i TIG, na poziomie pozwalającym na uzyskanie uprawnień spełniających warunki Polskiej Normy przenoszącej normy europejskie PN-EN 287-1. Szkolenie powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze minimum 376 godzin zegarowych przypadających na jednego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Ilość godzin przeznaczona na egzamin końcowy musi zostać uwzględniona w harmonogramie i programie szkolenia. 3. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników szkolenia. 4. Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 5. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. 6. Kwalifikacje wykładowców muszą być adekwatne do zakresu prowadzonych przez nich zajęć. Wykonawca musi zapewnić minimum dwóch wykładowców do realizacji zamówienia. 7. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, opatrzone logo Fundusze Europejskie, logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego i logo EFS, odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość sal wykładowych do realizacji części teoretycznej i praktycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien podać miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i w sposób szczegółowy opisać wyposażenie poszczególnych sal, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zapewnić tym osobom swobodny dostęp do sprzętu wykorzystywanego w realizacji zamówienia. W salach wykładowych do zajęć teoretycznych na każdego uczestnika szkolenia musi przypadać 13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.). 8. Wykonawca zapewni każdego dnia serwis kawowy na czas trwania szkolenia - przez serwis kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w kubki, kawę, herbatę, cukier, wodę i ciastka lub kanapki. 9. Wykonawca zapewni szkolenie na terenie powiatu pleszewskiego. 10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia praktyki u producentów kotłów mających siedzibę na terenie powiatu pleszewskiego - minimum 3 zakłady kotlarskie. 11. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną i obuwie robocze w postaci spodni, butów, koszuli, bluzy, czapki, płaszcza spawalniczego, rękawic spawalniczych i maski spawalniczej. 12. Zamawiający w razie potrzeby może udzielić zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki dotychczasowemu Wykonawcy w okresie do 31 października 2016r. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 13. Szkolenie będzie się odbywało w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie i kończyło się najpóźniej o godz. 18.00. Szkolenie nie może być krótsze niż 5 godzin zegarowych dziennie. 14. Wykonawca zapewni 7 stanowisk spawalniczych do realizacji zamówienia. Każde stanowisko spawalnicze musi być wyposażone w urządzenia do spawania metodą MAG i TIG. 15. Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia oceniających dane szkolenie. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą elektroniczną. 18. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. 19. Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 20. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 21. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji z zakresu spawalnictwa zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. UWAGA!!! Instytucje szkoleniowe, które wydają zaświadczenia zgodne z wzorem określonym w §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) muszą dołączyć do tego zaświadczenia suplement zawierający: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem, do którego został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem. Niezależnie od rodzaju wydawanego zaświadczenia Wykonawca jest obowiązany do wystawienia również każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu zawierający PESEL uczestnika szkolenia opatrzony logo Fundusze Europejskie, logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego i logo EFS zgodny z przedstawioną w SIWZ, a także książeczkę spawacza. 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowania stanowisk szkoleniowych zarówno zajęć teoretycznych jak i praktycznych oraz warunków higieniczno-sanitarnych od dnia otwarcia ofert. 23. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji, która musi być opatrzona logo Fundusze Europejskie, logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego i logo EFS: a) dziennika z tematami zajęć i liczbą godzin; b) list obecności na zajęciach szkolonych uczestników zawierających imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia c) list odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń. 24. Wykonawca na zakończenie szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu zrealizowanego materiału dla wszystkich uczestników szkolenia. Wyniki testu muszą zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia. 25. Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 645) osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, z wyłączeniem stypendium, o którym mowa w ust. 3b ustawy, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone. Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 8 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity DZ. U. z 2016 roku, poz. 645) Instytucja szkoleniowa jest obowiązana ubezpieczyć osoby, o których mowa w ust. 7 ustawy, od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość godzin szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pup.pleszew.ibip.pl; puppleszew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach