Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ratusza w Odolanowie

Gmina i Miasto Odolanów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-430 Odolanów, Rynek 11
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 733 15 81 , fax. 62 733 38 92
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Odolanów
  Rynek 11 11
  63-430 Odolanów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 733 15 81, fax. 62 733 38 92
  REGON: 25085512700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odolanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ratusza w Odolanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, a następnie pełno branżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku ratusza w Odolanowie. 2. Zakres zamówienia: 1) Opracowania koncepcji i pełno branżowej dokumentacji przebudowy budynku ratusza w Odolanowie wraz z zaprojektowaniem kotłowni. 2) Obiekt znajduje się na działce nr 1294, w strefie układu urbanistycznego miasta Odolanów, wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem 666/A z 15.04.1993 r. 3) Przewiduje się działania: a) modernizacji istniejącej substancji budynku, b) opracowanie przejść komunikacyjnych pomiędzy określonymi częściami budynku, c) adaptacja poddasza na funkcje użytkowe, d) opracowanie instalacji elektrycznej, grzewczej, wodociągowo - kanalizacyjnej i itp.. 3. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje: projekt budowlany (4 egz.) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133) wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu (uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz oświadczeniem projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projekty wykonawcze (4 egz.) stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego zawierające, szczegółowe rozwiązania projektowe (określone w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - rysunki, wyjaśnienia opisowe), których odzwierciedlenie w projekcie budowlanym nie jest wystarczające dla potrzeb sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty w przetargu na roboty budowlane oraz realizacji tych robót, przedmiar robót (4 egz.), niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na budowę, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.) zawierające wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie: wyrobów budowlanych (właściwości, transport, składowanie, kontrola jakości), sprzętu i maszyn niezbędnych do osiągnięcia założonej jakości czy sposobu wykonania robót (wykończenie, tolerancja wymiarowa, szczegóły technologiczne), oceny prawidłowości wykonania robót (kontrola, badanie oraz odbiór materiałów i robót), dokumentów odniesienia (podstawa do wykonania robót, w tym dokumentacja projektowa, normy, aprobaty techniczne itp.), prac towarzyszących (wytyczenia, inwentaryzacja powykonawcza itp.). Kosztorys inwestorski (2 egz.). Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389). W opracowaniu należy ująć pełny zakres rzeczowy robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji (w tym roboty rozbiórkowe, wznowieniowe, odtworzeniowe, itp). W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawcę obowiązują wszelkie czynności i zadania związane z pełnieniem funkcji projektanta wynikające z art. 20 ustawy - Prawo budowlane oraz: występowanie w imieniu zamawiającego w czynnościach formalno-prawnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (uzyskanie wszelkich informacji i materiałów, w tym warunków technicznych poszczególnych jednostek branżowych będących dysponentami uzbrojenia dla danego terenu oraz uzgodnień, opinii i pozwoleń konserwatora zabytków), wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Odolanów, uzgadnianie i dokonywanie ewentualnych korekt w wykonywanym projekcie przed jej ostatecznym zatwierdzeniem przez zamawiającego, uzgadnianie z zamawiającym wszelkich rozwiązań materiałowych i technologicznych, uzyskanie jeszcze innych wymaganych opinii, uzgodnień, i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać w wersji papierowej oraz cyfrowej na nośniku CD (1 egz.), w formacie uniemożliwiającym ingerencję osób trzecich z wyłączeniem przedmiarów, które należy przedstawić w formacie umożliwiającym pracę na tych przedmiarach firmom budowlanym. Projektant zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt mapy dla celów projektowych. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonana dokumentacja projektowa będzie wykonana na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych, która zgodna jest odpowiednimi przepisami prawa w tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3000.00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 49 8409 0001 0100 0228 2000 0008 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odolanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach