Przetargi.pl
Budowa sali sportowo- środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrzypsko Wielkie

Gmina Chrzypsko Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2951011 w. 26, 23 , fax. 61 2951011
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chrzypsko Wielkie
  ul. Główna 15 15
  64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2951011 w. 26, 23, fax. 61 2951011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzypsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sali sportowo- środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrzypsko Wielkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sali sportowo- środowiskowej o kubaturze V= 6 892,85 m3 i powierzchni P= 1 125,25 m2 z infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniem zagospodarowania terenu oraz adaptacją istniejącego budynku dydaktycznego (zakres adaptacji i rozbudowy zgodny z dokumentacją projektową). Inwestycja polega na adaptacji i rozbudowie istniejącego budynku dydaktycznego, jak również budowie sali sportowo- środowiskowej będącej częścią kompleksu szkolnego Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Chrzypsku Wielkim. W skład inwestycji wpisuje się hala sportowo- środowiskowa z zapleczem socjalno - szatniowym i niezbędną infrastrukturą. Ponadto w zakres opracowania wpisuje się projekt zagospodarowania terenu (budowa utwardzeń, dojść pieszych, drogi pożarowej, parkingów dla samochodów osobowych, obiektów małej architektury). Zapewniono obsługę komunikacyjną działki poprzez dwa wjazdy od ul. Szkolnej oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz dla osób niepełnosprawnych. Zakres adaptacji i rozbudowy istniejącego budynku dydaktycznego zgodny z dokumentacją projektową. Budynek po wykonanej adaptacji i rozbudowie zawierać będzie wiatrołap, szatnie i sanitariaty, salkę fitness, komunikację, pomieszczenie magazynowe oraz pomieszczenie techniczne. Budynek oddzielony od głównego budynku sali drzwiami pożarowymi EI30. Projektowany budynek sali jest obiektem przeznaczonym do zajęć sportowych i organizowania imprez masowych. Funkcjonalnie całość podzielona jest na główną salę o wymiarach boiska 22,35 x 36,0m z trybunami (trybuny dwurzędowe, jezdne, podnoszone), do których dostęp zapewniony jest z poziomu parteru oraz pomieszczeniami towarzyszącymi takimi jak: magazyn sprzętu, pokój trenera wraz z W-C, sanitariaty przeznaczone dla widowni, komunikacja, pomieszczenie techniczne i porządkowe. Sala sportowa wyposażona jest we wszelkie instalacje tj. ogrzewanie, oświetlenie, wentylację itp. Obiekt w pełni spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez sanitariaty i szatnie, podjazd oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W ofercie należy również przewidzieć wyposażenie zarówno sali sportowej, jak również szatni i sanitariatów. Elementami wyposażenia sali są: drabinki, tablica oświetleniowa, nagłośnienie, stolik sędziowski, ławki dla zawodników, kosze główne oraz treningowe, kotara dzieląca salę, piłkochwyty, wyposażenie zespołów sanitarnych, słupki i siatka do siatkówki, bramki do futsalu, równoważnia, kozioł gimnastyczny, drążek gimnastyczny, odskocznia, stojak do skoku wzwyż, materace, jak również wyposażenie szatni- ławeczki i wieszaki oraz maszynę do sprzątania. W ofercie należy uwzględnić również zakres prac instalacyjnych. Instalacja wodociągowa (woda zimna) i kanalizacyjna (wg opisu i projektu wykonawczego branżowego); ogrzewanie i wentylacja mechaniczna przez zastosowanie systemu GEOWENT, rozprowadzone przez centrale wentylacyjne znajdującego się w pomieszczeniu technicznym oraz w łazienkach ogrzewanie podłogowe (wg opisu i projektu wykonawczego branżowego); instalacja wodociągowa (woda ciepła) ze zbiornika podgrzewanego systemem GEOWENT; instalacja elektryczna (wg opisu i projektu wykonawczego branżowego); instalacja odgromowa (wg opisu i projektu wykonawczego branżowego); instalacje ppoż (wg opisu i projektu wykonawczego branżowego)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452512228
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wadium w wysokości 50 000zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chrzypsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną