Przetargi.pl
BUDOWA OŚWIETLEŃ DROGOWYCH Z OPRAWAMI LED NA TERENIE GMINY MOSINA

Gmina Mosina ogłasza przetarg

 • Adres: 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8109500 , fax. 61 8109558
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mosina
  Pl. 20 Października 1 1
  62-050 Mosina, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8109500, fax. 61 8109558
  REGON: 63125862600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA OŚWIETLEŃ DROGOWYCH Z OPRAWAMI LED NA TERENIE GMINY MOSINA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa oświetleń drogowych na terenie gminy Mosina obejmujące zadania: Zadanie nr 1: Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego z oprawami LED w ulicy Kostrzewskiego w Rogalinku polegające w szczególności na wykonaniu, następujących robót : a) zabudowaniu szafki SO wraz z wyposażeniem - 1 kpl. b) ułożeniu linii kablowej oświetlenia ulicznego, c) zabudowaniu 9 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 7 m o numerach : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8 ( oznaczenia wg projektu ) z wysięgnikami jednoramiennymi 7 szt. i dwuramiennymi 2 szt. z oprawami LED z barwą światła: białą- neutralną wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą i założeniem książki obiektu . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : Załącznik nr 8 - Przedmiar robót - Rogalinek ul. Kostrzewskiego Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Rogalinek ul. Kostrzewskiego Załącznik nr 10 cz. 1 - Dokumentacja projektowa - Rogalinek, ul. Kostrzewskiego Załącznik nr 10 cz. 2 - Plan projektowy nr 1 - Rogalinek, ul. Kostrzewskiego Zadanie nr 2: Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego z oprawami LED w Mosinie w rejonie ulicy Żeromskiego - I ETAP polegające w szczególności na wykonaniu następujących robót : W I etapie w części ulic: Boya - Żeleńskiego, Iwaszkiewicza, Schulza oraz w ulicy Gombrowicza w Mosinie a) zabudowanie szafki SO wraz z wyposażeniem - 1 kpl. b) ułożenie linii kablowej oświetlenia ulicznego, c) zabudowanie 8 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 8 m o numerach : II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, II/1/1, II/1/2, II/1/3 (oznaczenia wg projektu ) z wysięgnikami jednoramiennymi 5 szt. i dwuramiennymi 3 szt. z oprawami LED z barwą światła: białą- neutralną wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą i założeniem książki obiektu . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : Załącznik nr 8a - Przedmiar robót - Mosina rejon Żeromskiego ETAP I w części ulic: ul. Boya - Żeleńskiego, Iwaszkiewicza, Schulza oraz w ul. Gombrowicza Załącznik nr 9a - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Mosina, ul. Boya-Żeleńskiego, Iwaszkiewicza Załącznik nr 10a cz. 1 - Dokumentacja projektowa - Mosina, ul. Boya - Żeleńskiego, Iwaszkiewicza Załącznik nr 10a cz. 2 - Plan projektowy - Mosina, ul. Boya - Żeleńskiego, Iwaszkiewicza Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla każdej ww. części : 45 31 61 10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie -lub równoważne-. Przez pojęcie -lub równoważne- Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mosina.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi-powyej-30-tys.-euro/2016.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach