Przetargi.pl
Instalacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Pniewy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (etap III) -montaż 16 szt. lamp solarno-hybrydowych

Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-045 Pniewy, ul. Dworcowa 37
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2938601 , fax. 061 2910097
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Pniewy
  ul. Dworcowa 37 37
  62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2938601, fax. 061 2910097
  REGON: 00052955100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Instalacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Pniewy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (etap III) -montaż 16 szt. lamp solarno-hybrydowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje montażu lamp solarno-hybrydowych oświetlenia dróg i placów w gminie Pniewy. Zaprojektowano montaż 16 punktów oświetleniowych LED o mocy każdej oprawy min. 50 W: L.p. Miejscowość Obręb Ilość projek. lamp hybrydowych Nr dz. ewid. użytek Właściciel 1 Dęborzyce Dęborzyce 2 7/3 dr Gmina Pniewy 2 Koszanowo Koszanowo 1 87/3 Bz RSP Koszanowo 3 Lubocześnica Lubocześnica 2 18 dr Gmina Pniewy 4 Lubosinek Lubosina 1 28 dr Skarb Państwa - droga powiatowa nr 1873P 5 Nojewo Nojewo 1 550 dr Gmina Pniewy 6 Nojewo Nojewo 1 412/1 dr Gmina Pniewy 7 Psarki Koninek 3 151/1, 151/2 dr Gmina Pniewy 8 Rudka Karmin 1 276/1 dr Gmina Pniewy 9 Zajączkowo Zajączkowo 4 190/10, 190/11 dr Skarb Państwa - droga powiatowa nr 1876P Poniżej przedstawia się wymagania dla pojedynczego zestawu oświetleniowego. WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWU OŚWIETLENIOWEGO SOLARNO-HYBRYDOWEGO Do montażu należy zastosować oświetlenie hybrydowe o parametrach: całkowita wysokość - ok. 9,0 m, wysokość zamontowania oprawy - 5,5 - 8 m, źródło światła - oprawa LED min. 50W, strumień świetlny - min. 5500lm, czas pracy lampy - 8h - 14h (możliwość pracy przez całą noc dzięki zastosowaniu, sterownika z redukcją mocy oprawy oświetleniowej), czas autonomii - 4 dni, w niesprzyjających warunkach nie mniej niż 1 oba, moc paneli - 2 x min. 250W, liczba paneli - 2 szt., min. powierzchnia paneli - 0,81 m2/szt. - 1,62 m2/2 szt., min. pojemność akumulatora - 2 x 150 Ah, typ akumulatora żelowy, sterowanie załączaniem oświetlenia - automatyczny, reagujący na zmierzch, moc turbiny wiatrowej - min. 300W, możliwość ograniczenia intensywności światła w godzinach nocnych poprzez programowanie min. czterech zakresów dotyczących czasu świecenia i ograniczenia mocy, oprawy, zestaw solarno-hybrydowy z kontrolerem MPPT lub równoważnym. Wymaga się, aby w celu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonał ustalenia lokalizacji (wytyczenia) lamp oraz wykonał powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przy udziale uprawnionego geodety. Wymaga się również, aby wykonawca uzyskał na własny koszt zgody zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu zamówienia. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres gwarancji może zostać wydłużony powyżej 60 miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą lecz nie więcej niż 120 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące zł 00/100) 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: SGB BS Duszniki O/Pniewy Nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W tytule przelewu należy wpisać nazwę postępowania. 7.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - Oryginał Dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim Pniewy - parter lub dołączyć do oferty. 8.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 9.W TYTULE PRZELEWU NALEŻY POWOŁAĆ SIĘ NA NUMER POSTĘPOWANIA I NAZWĘ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pniewy.wlkp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach