Przetargi.pl
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zagaj - Czyste

Gmina Dobra ogłasza przetarg

 • Adres: 62-730 Dobra, plac Wojska Polskiego 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 279-90-11 , fax. 0-63 279-90-11
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobra
  plac Wojska Polskiego 10 10
  62-730 Dobra, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 279-90-11, fax. 0-63 279-90-11
  REGON: 00052819000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dobra.nowoczesnagmina.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zagaj - Czyste
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Ułożenie fundamentów prefabrykowanych poliestrowych w gruncie kat. I-II o objętości wykopie do 0,25 m3 pod rozdzielnice - 1 szt. Montaż złącza kablowego oświetlenia ulicznego - 1 kpl. Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - 187,920 m3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - 522,0 m Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. Do 140 mm - 4,500 m Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - 4,5 m Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - 517,500 m Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - 167,040 m3 Układanie bednarki w rowie kablowym kat. gruntu III - 30,000 m Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III - 6 szt. Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - 14 szt. Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat. I - III - 6 szt. Montaż izolowanych złącz kablowych we wnękach słupów - 6 kpl. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - 6 kpl. przew. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - 6 szt. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 1 pomiar Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - 7 szt. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) - 1 prób. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 4 egz. Koszty wykonania czasowej organizacji ruchu na czas budowy. Koszty wynikające z opłat z tytułu zajęcia psa drogowego drogi powiatowej. Założenia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót (kosztorys ofertowy - ślepy). Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik do SIWZ. I tak: 2) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej placu budowy, zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz zawrzeć w cenie oferty wszystkie koszty za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4) Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 5) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 6) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 7) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 8) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne). 9) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii w przypadku gdy prowadzenie robót budowlanych będzie wymagało poboru wody i energii. Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii z gestorami sieci nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników. 10) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 11) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres zadeklarowany w ofercie, liczony od daty końcowego odbioru robót. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad okres gwarancji. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. 12) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót. 13) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. 14) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych. 15) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykona we własnym zakresie projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, mając na uwadze, że przedmiotową drogą poruszają się samochody dostawcze o nacisku na pojedynczą oś powyżej 10 T, i oznakuje odpowiednio teren budowy. Uwaga: Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1136.15 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 86 8557 0009 0300 0172 2003 0011 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dobra.nowoczesnagmina.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach