Przetargi.pl
Budowa oświetlenia - ul. Taszarowo i ul. Marcinkowo

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2621522, 2680320 , fax. 067 2620325
 • Data zamieszczenia: 2016-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Wągrowca
  ul. Kościuszki 15A 15A
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2621522, 2680320, fax. 067 2620325
  REGON: 00052659300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wagrowiec.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia - ul. Taszarowo i ul. Marcinkowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: Dostawa i montaż słupów oświetleniowych, Dostawa i montaż wysięgników, Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z wyposażeniem, Dostawa i montaż szafki oświetleniowej, Ułożenie linii kablowych n.n., Roboty przygotowawcze (m.in. karczowanie, rozbiórki). Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje min. : usunięcie wszelkich ujawnionych w trakcie wykonywania prac kolizji, zabezpieczenie / przejęcie terenu pod plac budowy, opracowanie planu BIOZ, urządzenie placu budowy, utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwanie na bieżąco na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, urządzeń prowizorycznych, które nie są już potrzebne uporządkowanie terenu budowy, zatrudnienie kierownika budowy, zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i odbiorów branżowych, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej - powykonawczej (4 egz.), wykonanie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący prac związanych z budową oświetlenia znajduje się w Załącznikach do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wyznaczył wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi należytego wykonania umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wagrowiec.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach