Przetargi.pl
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek - etap II

Gmina Koźminek ogłasza przetarg

 • Adres: 62-840 Koźminek, ul. Kościuszki 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7637085 , fax. 062 7637207
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koźminek
  ul. Kościuszki 7 7
  62-840 Koźminek, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7637085, fax. 062 7637207
  REGON: 25085541700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach:Gać Kaliska, Moskurnia, Chodybki, Nowy Karolew, Złotniki, Pietrzyków, Smółki, Oszczeklin, Dąbrowa, Marianów, Ksawerów, Dębsko, Krzyżówki, Młynisko, Józefina, Rogal, Nowy Nakwasin, Stary Nakwasin, Bogdanów, Koźminek, Osuchów, Słowiki, Tymianek, Dębsko Ostoja, Gać Pawęzowa, Osuchów Parcela, Raszawy, Agnieszków, Emilianów w ilości 163 sztuk. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. Dostawa i montaż oczyszczalni biologicznej z osadem czynnym dla RLM = do 8 szt.159 2. Dostawa i montaż oczyszczalni z osadem czynnym dla RLM = do 12 szt. 3 3. Dostawa i montaż oczyszczalni z osadem czynnym dla RLM =do 18 szt. 1 4. Dostawa i montaż studzienek rozdzielczych z polietylenu o średnicy 400 mm - szt. 125 5. Dostawa i wykonanie drenażu rozsączającego ułożonego na podłożu z kruszywa płukanego o uziarnieniu 20 ÷ 40 mm - 5973+2942 = 8815 mb /w tym studzienka rozdzielcza 163 szt. i zakończenie wentylacją zamykającą drenaż 0.6 m npt./ 6. Dostawa i montaż pompowni ścieków wstępnie oczyszczonych - szt. 54 7. Wykonanie rurociągu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną z oczyszczalnią i oczyszczalnię ze studnią rozdzielczą oraz odpowietrzenia wentylacji wysokiej z wywiewką wyprowadzoną co najmniej 60 cm ponad krawędź najwyżej położonego okna z rur PVC ? 110 - 2817 m. 8. Wykonanie rurociągu tłocznego z przepompowni do studni rozdzielczej z rur PE ? 40 mm - 172 m. 9. Wykonanie nasypów nad drenażami - 10908 m3. 10. Ułożenie kabla energetycznego zasilającego przepompownie i dyfuzora - 926 m. Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, w przypadkach koniecznych pompownię ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych, rozruchem technicznym i technologicznym. Wymaga się, aby Producent oczyszczalni posiadał certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawiony był przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. Ścieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni ścieków będą spełniały parametry zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 lipca 2004r. ( pozycja 1763) odnośnie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do wód i ziemi, które wynoszą: BZT5- 40 mg O2/l; ChZT-150 mg O2/l; zawiesiny ogólne- 50 mg/l; azot ogólny- 30 mg N/l, Fosfor ogólny - 5mg P/l. Wartość qdśr= 150 dm3/M d. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na dwanaście miesięcy. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem niniejszego postępowania są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu 163 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Koźminek:Gać Kaliska, Moskurnia, Chodybki, Nowy Karolew, Złotniki, Pietrzyków, Smółki, Oszczeklin, Dąbrowa, Marianów, Ksawerów, Dębsko, Krzyżówki, Młynisko, Józefina, Rogal, Nowy Nakwasin, Stary Nakwasin, Bogdanów, Koźminek, Osuchów, Słowiki, Tymianek, Dębsko Ostoja, Gać Pawęzowa, Osuchów Parcela, Raszawy, Agnieszków, Emilianów. 3.2. Wyklucza się oczyszczalnię, która będzie pracowała w oparciu o zastosowanie innej technologii oczyszczania, niż technologia określona w pkt 3.3. SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków. 3.3. Parametry techniczne: Zamontowane urządzenia muszą spełniać następujące warunki: a) Urządzenia muszą być zgodne z normą PN EN 12566-3 + A2:2013 oraz posiadać deklarację właściwości użytkowych potwierdzoną protokołem z badań typu wraz z raportem szczegółowym z badań wystawionym przez notyfikowane laboratorium oraz pracować w technologii osadu czynnego, b) Konstrukcja monolityczna wykonana z polietylenu metodą rotacyjną, d) Oczyszczalnia ścieków musi posiadać lej Imhoffa (wyklucza się stosowanie osadników Imhoffa tzn. leja otwartego), e) Pojemność czynna proponowanych oczyszczalni musi wynosić minimum 3 m3, f) Przepływ dobowy proponowanej oczyszczalni musi wynosić minimum 1,2 m3/d, g) Osadnik wstępny musi posiadać minimum 1 m? pojemności, h) Każda komora musi być wyposażona w niezależną nadstawkę z pokrywą, umożliwiającą dostęp do każdej komory oczyszczalni oddzielnie, i) Wyklucza się stosowanie w urządzeniu wszelkiego rodzaju elektrozaworów, sterowników, programatorów, sterowania elektronicznego, itp. j) Wyklucza się oczyszczalnię, w których zbiorniki występują z podziałem na grodzie, k) Wyklucza się urządzenia pracujące w technologiach: SBR, ORAZ OSADU CZYNNEGO WSPOMAGANEGO ZŁOŻEM BIOLOGICZNYM - HYBRYD. l) W celu zapewnienia bezproblemowej i komfortowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, zaprojektowane rozwiązanie musi posiadać możliwość całkowitego dostępu do dyfuzora, poprzez wyjęcie na zewnątrz bez konieczności wypompowywania znajdujących się w oczyszczalni ścieków. Nie dopuszcza się stosowania w osadniku lub bioreaktorze dodatkowych filtrów, koszy i krat, m) Stopień oczyszczania zanieczyszczeń określony parametrami: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot, fosfor - musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) i potwierdzony w Raporcie z wstępnych badań typu, n) Wykonawca oferowanych urządzeń musi przedstawić wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, o) Oświadczenie producenta urządzeń o możliwości posługiwania się przez oferenta protokołami z Badań Typu. p) Schematy proponowanych oczyszczalni muszą być potwierdzone przez notyfikowane laboratorium, wykonujące dane badanie typu. r) nie dopuszcza się urządzeń pracujących z napowietrzaniem grawitacyjnym. Napowietrzanie musi się odbywać wyłącznie za pomocą dmuchawy membranowej. s) maksymalne zużycie energii elektrycznej proponowanych oczyszczalni nie większe niż 0,35 kWh/dzień, potwierdzone protokołem z Badań Typu wykonanym przez jednostkę notyfikowaną. Zamawiający będzie wymagał raportu klasyfikacyjnego w zakresie reakcji na ogień dla przydomowej oczyszczalni ścieków. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dostarczenia przez oferenta proponowanego urządzenia do siedziby zamawiającego celem jego oględzin. Wymaga się, aby certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawionybył przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na dwanaście miesięcy. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich 163 użytkowników. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi. Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę. W celu ustalenia terminu wizji należy się kontaktować z Panią Pauliną Kleczewską - 62 7637085 4. W celu potwierdzenia ,iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ Wykonawca wraz z ofertą przedstawi: 1)pełny raport z badań skuteczności redukcji zanieczyszczeń proponowanej oczyszczalni działającej w technologii nisko obciążonego osadu czynnego wydany przez notyfikowane laboratorium, wykonany zgodnie z normą nr PN-EN 12566-3+A2:2013. (jednostki notyfikowane, które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie KE :http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseactin=cpd.nb_hs&hs_id=138327 2)pełne raporty z badań na trwałość, wodoszczelność oraz wytrzymałość konstrukcyjną proponowanej oczyszczalni działającej w technologii WOBCZ wydane przez notyfikowane wykonane zgodnie z normą nr PN-EN 12566-3+A2:2013 (jednostki notyfikowane które zostały wymienione w wykazie dostępnym na KE:http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseactin=cpd.nb_hs&hs_id=138327 3)deklarację właściwości użytkowych CE wystawione przez producenta oczyszczalni potwierdzająca spełnienie wymogu Normy PN-EN 12566-3+A2:2013 4)dokumenty , na podstawie których będzie można zweryfikować równoważność oferowanych rozwiązań, w szczególności aktualną dokumentację techniczną produktu wydaną przez niezależną instytucje badawczą, instrukcją zabudowy, obsługi i montażu, z których będą wynikały właściwości takie jak : zastosowany materiał, wytrzymałość, grubość ścianek monolityczność zbiornika oczyszczalni , metody wytwarzania zbiornika oczyszczalni oraz będą posiadały rzuty zbiornika oczyszczalni. 5) Stopień oczyszczania zanieczyszczeń określony parametrami: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot, fosfor - musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopad 2014r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (załącznik nr 2) i potwierdzony w Raporcie z wstępnych badań typu. 5)Dokumentację techniczną produktu wydaną przez niezależną instytucje badawczą, z której będzie wynikało, że oczyszczalnie pracują w technologii niskoobciążonego osadu czynnego np. aktualna Aprobata Techniczna Szczegółowy zakres robót i wymagań określa dokumentacja przetargowa oraz zapisy w projekcie umowy. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. W razie rozbieżności w zapisach między dokumentacją projektową, STWiOR, SIWZ, kierować się SIWZ. Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia w cenie oferty: - uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego; - ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 złotych, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przedłużony okres gwarancji na kompletne urządzenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach