Przetargi.pl
Naprawa dróg-ręczne i mechaniczne wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco dla ruchu KR2 na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, ul. Gdańska 56
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2552823 , fax. 067 2552931
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
  ul. Gdańska 56 56
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2552823, fax. 067 2552931
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdpczarnkow@poczta.onet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa dróg-ręczne i mechaniczne wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco dla ruchu KR2 na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Opis przedmiotu zamówienia: 1) frezowanie uszkodzonego miejsca, spryskanie dna łaty emulsją asfaltową, posmarowanie krawędzi łaty i wykonaniu remontu masą asfaltową na gorąco z zawałowaniem: ul. Rybaki m. Czarnków 20,00 m2, 1356P ul. Wroniecka m. Czarnków 206,00 m2, 1341P Brzeźno-Gębice 220,00 m2, 1346P Prusinowo-Sławno 280,00 m2, 1343P Śmieszkowo-Boruszyn 200,00 m2, 1345P Dębe-Śmieszkowo 180,00 m2, 1209P Walkowice-Czarnków 42,30 m2, 1846P Połajewo-Ryczywół 310,00 m2, 1332P Radolin-most 32,00 m2, 1331P Trzcianka-Biała 35,00 m2, 1328P Łomica-Trzcianka 42,00 m2, 1318P Rychlik-Siedlisko 63,00 m2, 1339P Rosko-Hamrzysko 185,10 m2, 1340P Gulcz-Krucz 17,50 m2, 1336P Drawski Młyn-Pęckowo 117,00 m2, 1321P Kuźnica Żelichowska-Żelichowo 75,60 m2, 1323P Krzyż Wlkp.-Drawsko 27,00 m2, 2) wyfrezowanie połączenia w istniejącej nawierzchni asfaltowej (powierzchnia frezowania w zależności od potrzeb), spryskanie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2, wykonanie mechaniczne nakładki z masy asfaltowej gr. 4 cm rozkładarką mas bitumicznych z zagęszczeniem walcem: 1342P Sarbia-Młynkowo 4066,40 m2, 1342P Sarbia-Młynkowo 2272,40 m2, 1345P ul. Szkolna m. Śmieszkowo 3250,00 m2, 1339P Rosko-Hamrzysko 1612,00 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), którego termin wnoszenia upływa w dniu 24.06.2016 r. o godz: 10.00 2. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu - przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy 58 8951 0009 0000 1182 2000 0030. Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007.275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 4. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11 ppkt. 2). 5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt. 4. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 10. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli Wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn niezależnych po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach