Przetargi.pl
Naprawa dróg powiatowych po sezonie wiosennym

Powiat Ostrzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7320040 , fax. 62 7301771
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ostrzeszowski
  ul. Zamkowa 31 31
  63-500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7320040, fax. 62 7301771
  REGON: 25085477700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa dróg powiatowych po sezonie wiosennym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawa dróg powiatowych po sezonie wiosennym polegająca na *naprawie przełomów: -dr. 5585 Grabów - Czajków w m. Kuźnica Grabowska . -dr. 5579 Kobyla Góra - Parzynów w m. Parzynów Zamówienie obejmuje: -skrapianie emulsją -wyrównanie istniejącej nawierzchni, -nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej -naprawa (uzupełnienie) poboczy *remont na gorąco głębokość wybojów 4 cm do 6 cm. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, kosztorys ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji i rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: powiatostrzeszowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach