Przetargi.pl
DOSTAWY WODY STERYLNEJ

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Św. Jana 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4264461 , fax. 061 4263233
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Św. Jana 9 9
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4264461, fax. 061 4263233
  REGON: 00031512300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ZOZ.GNIEZNO.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY WODY STERYLNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - 1 zadanie. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy wody sterylnej. Szczegółowy wykaz oraz opis parametrów znajduje się w załącznikach nr 2. 2.1. Dostawy następować będą sukcesywnie w ilościach zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego, zgłaszanymi telefonicznie lub faksem w terminie zgodnie z ofertą, od daty otrzymania zamówienia. 2.2. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania zamawiającego na dostawy wody sterylnej zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie 20%. Skorzystanie z prawa opcji następuje w drodze pisemnego oświadczenia zamawiającego. 2.3. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Dostawcy do Apteki Szpitalnej ZOZ w Gnieźnie ul. Św. Jana 9 w godzinach od 7:00 do 14:00. 2.4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć: a. do każdej partii dostarczonego towaru metki fabryczne, etykiety, celem ewentualnej reklamacji całości lub części towaru przez Zamawiającego b. materiał opatrunkowy odpowiednio opakowany i oznakowany c. ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania. 2.5. Strony postanawiają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru na nowy wolny od wad, niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni licząc od daty uznania reklamacji. 2.6. Dostawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez Zamawiającego reklamacji w terminie 3 dni od jej otrzymania. 2.7. Brak odpowiedzi w terminie 3 dni, licząc od otrzymania reklamacji przez Dostawcę uznany będzie za uwzględnienie reklamacji. W takim przypadku Dostawca zobowiązany będzie, na własny koszt, do dokonania w terminie 3 dni roboczych, wymiany wadliwych produktów leczniczych na wolne od wad, zgodnie z zamówieniem. Wykonawca oraz oferowany przez niego asortyment musi spełniać wymogi aktów normatywnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz posiadać wymagane przez Zamawiającego certyfikaty i atesty. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie dostarczyć i przedstawić w formie załączników świadectwa wdrożonych systemów zarządzania jakością oraz wszystkie certyfikaty i atesty odnoszące się do zamawianego produktu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy (podany w dniach) min. 1 dzień - max. 4 dni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zoz.gniezno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach