Przetargi.pl
Dostawa leków-postępowanie uzupełniające

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza ogłasza przetarg

 • Adres: 62-872 Godziesze Małe, Wolica 113
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7612553 , fax. 062 7612507
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
  Wolica 113 113
  62-872 Godziesze Małe, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7612553, fax. 062 7612507
  REGON: 00031475000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków-postępowanie uzupełniające
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej - zgodnie z nazwą i ilością określoną w formularzu cenowym - Zadanie nr 8 - Leki różne i p/zakrzepowe. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników leków i wyrobów medycznych przedstawionych w zadaniach cenowych, przy czym przez odpowiednik rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej. Zmiana nazwy handlowej jest jedyną zmianą, jakiej może dokonać wykonawca. Nazwa międzynarodowa jest wiążąca. Zaoferowane leki muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające je do obrotu i stosowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach