Przetargi.pl
Dostawa leków do Apteki Szpitalnej

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8984094, 8984000 , fax. 61 8984056
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A.
  ul. Kraszewskiego 11 11
  62-041 Puszczykowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8984094, 8984000, fax. 61 8984056
  REGON: 63455243800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: soba prawna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków do Apteki Szpitalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części, w zakresie określonym w rozdziale V SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ. Warunki dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia określono w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Oferowany asortyment powinien być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 ze zm.). Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg i terminowe wykonanie poszczególnych dostaw oraz jakość przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach