Przetargi.pl
Przebudowa drogi ozn. nr ewid. gruntu 309 w miejscowości Osiecza Pierwsza

Gmina Rzgów ogłasza przetarg

 • Adres: 62-586 Rzgów, ul. Konińska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2419665 , fax. 063 2419790
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzgów
  ul. Konińska 8 8
  62-586 Rzgów, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2419665, fax. 063 2419790
  REGON: 31101922000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminarzgow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi ozn. nr ewid. gruntu 309 w miejscowości Osiecza Pierwsza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane drogowe polegające na: W istniejącym pasie drogowym należy wykonać: - połączenie warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną na długości 15,00m - poszerzenie istniejącej podbudowy do szerokości 4,70 ÷ 5,20m (średnio 4,95m) - wyrównanie profilu istniejącej konstrukcji jezdni przy użyciu kamiennego kruszywa łamanego na powierzchni 4,95 x 100,00 = 495,00m2 - wykonanie warstwy bitumicznej o szerokości 4,50 ÷ 5,00m (średnia 4,75m) na długości całego odcinka tzn. 100,m. - obsypanie krawędzi jezdni (uzupełnienie poboczy) z wykorzystaniem gruntu uzyskanego przy wykonywaniu koryta pod poszerzenie. - regulacja poboczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.rzgow.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach