Przetargi.pl
Przebudowa drogi nr 4311P w m. Broniszewice

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7427216 , fax. 062 7427216
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Gen. Hallera 54 54
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7427216, fax. 062 7427216
  REGON: 25086414900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-pleszew.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 4311P w m. Broniszewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi nr 4311P w m. Broniszewice na długości 0,999 km. Zakres rzeczowy - roboty przygotowawcze (frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm , cięcie piłą nawierzchni bitumicznej, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, rozebranie nawierzchni z kostki, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni) - wykonanie poszerzenia (mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, skropienie nawierzchni emulsją, wykonanie warstwy z betonu asfaltowego) - nawierzchnia (remont istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej nawierzchni, regulacja pionowa studzienek, skropienie nawierzchni emulsją, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego) - pobocza ( mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego) - przełożenie zjazdów (rozebranie nawierzchni, krawężników i obrzeży, wykonanie ławy pod krawężnik, ustawienie krawężników i obrzeży, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie technicznym, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Jeżeli w specyfikacji technicznej, projekcie budowlanym, lub przedmiarze wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia należy przyjąć, że za każdą nazwą są umieszczone wyrazy lub równoważne tzn. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów urządzeń lub produktów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. Zaleca się, aby wykonawca dokonał oględzin terenu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia, dokładnie zapoznał się z treścią dokumentów przetargowych, celem prawidłowego sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł słownie: pięć tysięcy złoty 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: udzielony termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp-pleszew.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach