Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Turku

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Kaliska 59
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 222 32 00 , fax. 63 278 83 19
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Tureckiego
  ul. Kaliska 59 59
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 63 222 32 00, fax. 63 278 83 19
  REGON: 31101898200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.turek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Turku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 (pięć) części. Szczegółowy podział na części przedstawia się następująco: Część I: Dostawa komputerów i laptopów oraz akcesoriów sieciowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku. Zakres dostawy: 1) komputery typu Notebook - 13 sztuk. Dopuszcza się sprzęt poleasingowy; 2) tablet 8 - 1 sztuka. Produkt fabrycznie nowy; 3) switch (przełącznik sieciowy) - 3 sztuki. Produkt fabrycznie nowy; 4) router WIFI - 6 sztuk. Produkt fabrycznie nowy; 5) komputer do systemów wbudowanych - 1 sztuka. Produkt fabrycznie nowy; 6) komputer stacjonarny - 4 sztuki. Dopuszcza się dedykowaną kartę graficzną oraz monitor jako sprzęt poleasingowy; 7) komputer typu Notebook - 2 sztuki. Produkt fabrycznie nowy. 8) Komplet dysków twardych do posiadanego serwera NAS - 1 komplet (4 szt.). Produkt fabrycznie nowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1). Część II: Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku. Zakres dostawy: 1) urządzenie wielofunkcyjne A4 - 1 sztuka. Produkt fabrycznie nowy; 2) urządzenie wielofunkcyjne A3 - 1 sztuka. Dopuszcza się sprzęt poleasingowy; 3) urządzenie wielofunkcyjne A3 - 1 sztuka. Dopuszcza się sprzęt poleasingowy; 4) urządzenie wielofunkcyjne A4 - 2 sztuki. Produkt fabrycznie nowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2). Część III: Dostawa serwera NAS (Network Attached Storage) klasy profesjonalnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3). Część IV: Dostawa Serwera klasy profesjonalnej o wysokiej wydajności na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4). Część V: Dostawa programu do edycji grafiki wektorowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera str nr 6 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - część V)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.turek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach