Przetargi.pl
Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2404P Tarnowo Podgórne - Napachanie ul. Rokietnicka w m. Tarnowo Podgórne

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8593430 , fax. 61 8593429
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8593430, fax. 61 8593429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.powiat.poznan.pl;bip.zdp.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2404P Tarnowo Podgórne - Napachanie ul. Rokietnicka w m. Tarnowo Podgórne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2404P Tarnowo Podgórne - Napachanie ul. Rokietnicka w m. Tarnowo Podgórne . Remont polega na wyrównaniu profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej masą z betonu , asfaltowego w ilości 873,33t zgodnie z tabelą wyrównań oraz ułożeniu warstwy ścieralnej o grub. 5cm. Pobocza należy umocnić tłuczniem kamiennym o grubości warstwy 10,00cm. Długość odcinka robót wynosi 1470.00m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00zł Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2, 3, 4, 5 musi być bezwarunkowe i tożsame z wadium wnoszonym w pieniądzu oraz powinno być złożone w oryginale w oznaczonej oddzielnej kopercie wraz z ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdp.powiat.poznan.pl/ lub bip.zdp.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach